El Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials 2010-2013, que presentem en aquest document, pretén emmarcar la proposta estratègica d'actuació en l'àmbit de les polítiques locals de Àrea d'Acció Social i Drets Civils. El pla concreta i desenvolupa per a la ciutat de Terrassa els principis, els valors i els objectius marcats per l'ordenament legal vigent.

Pla d'Actuació Local en matèria de Serveis Social 2010-13