El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat les llistes d'assignacions de les places escolars pel curs 2024-2025. Podeu fer la consulta aquí.

En cas que necessiteu fer una reclamació, la podeu fer els dies 11, 12 i 13 de juny. Les reclamacions s'han d'adreçar al Departament, a través d'aquest enllaç. Necessitareu identificar-vos amb IdCAT o IdCAT Mòbil.

 

Com he de fer la preinscripció?

a) Telemàticament

Seguint les instruccions dels formularis de la Generalitat:

Segon cicle d'educació infantil

Educació primària

Educació secundària obligatòria


b) Presencial (només per casos excepcionals i amb cita prèvia)

Només seran ateses de manera presencial els casos totalment justificats. En aquests casos, cal demanar cita prèvia al centre educatiu de primera opció. A les pàgines web dels centres trobareu l'opció per fer la reserva de cita prèvia o, en cas de que no sigui possible, demanant cita prèvia a l'OME.

Anar a dalt

Zones escolars

Terrassa està dividida en quatre grans zones d'escolarització. S'obté màxima puntuació per domicili si el centre sol·licitat en primera opció està dins de la zona educativa on hi ha la residència familiar.

Feu clic al mapa per veure el detall de les zones i també podeu consultar els centres educatius que us pertoquen segons la vostra adreça

Zones Escolars

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Anar a dalt

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula
Tràmit Dates

Període de presentació de sol·licituds pel segon cicle d'educació infantil i primària (de P3 a 6è)

Del 6 al 20 de març, ambdós inclosos

Període de presentació de sol·licituds d'educació secundària obligatòria (1r a 4rt d'ESO)

Del 8 al 20 de març, ambdós inclosos.

Data límit per presentar documentació

22 de març

Publicació de relacions baremades provisionals de sol·licituds

17 d'abril

Reclamació a les relacions baremades de sol·licituds

Del 17 al 22 d'abril, ambdós inclosos

Publicació de les relacions baremades definitives

25 d'abril

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

30 d'abril a les 11h

Publicació de la llista ordenada definitiva

2 de maig

Període d'ampliació de peticions per a sol·licituds per alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desfavorides sense assignació

14 i 15 de maig

Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds sense assignació

Del 29 al 31 de maig, ambdós inclosos

Publicació de les relacions d'alumnat admès i llistes d'espera 10 de juny
Període de matrícula per l'alumnat del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i Secundària (ESO) Del 18 al 26 de juny, ambdós inclosos

Anar a dalt

Documentació obligatòria

  • Llibre de Família si no es té número IDALU (identificador de l'alumne/a) (original)
  • Document d'Identitat (DNI o targeta de residència) del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet, si no es té certificat digital i s'utilitza l'opció de suport informàtic (original)

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'han de presentar si s'al·leguen:

Aquesta documentació només s'haurà d'aportar en el cas que una vegada presentada la sol·licitud el resguard d'aquesta digui que es necessari fer-ho.

  • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball (original)
  • Documentació acreditativa en cas de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania (original)
  • Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. (original)
  • Títol de família nombrosa o monoparental, vigent (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Anar a dalt

Criteris de baremació

Els criteris de baremació pel curs 2024-2025 són els següents:

Criteris específics

Criteris específics Documentació acreditativa
Per accedir a l'educació primària i a l'ESO s'aplica el criteri específic d'adscripció de centre (d'acord amb el que estableix el punt 5 de la resolució) Ho comprova el propi centre

 

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

Criteris generals Puntuació Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre. No s'aplica aquest criteri si l'alumne està escolaritzat al 1r cicle d'educació infantil 50 Ho comprova el propi centre.
Proximitat del domicili de l'alumne o alumna i, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat: 3 supòsits
a) Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre 30 Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar s'haurà de presentar el Volant de convivència on ha de constar l'alumne.
b) Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna,  l'adreça del lloc de treball del pare o  mare, tutor o tutora o l'alumne quan sigui major d'edat 20 Còpia del contracte laboral o certificat emès a l'efecte per l'empresa.
c) Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre, però no en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc 10 Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar s'haurà de presentar el Volant de convivència on ha de constar l'alumne.
Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania 15 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar

Criteris complementaris Puntuació Documentació acreditativa
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33% 15 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar la targeta acreditativa vigent.
Pare, mare, tutor o tutora treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud 
Jornada laboral mínima de 10h. setmanals
10 Ho comprova el propi centre.
Formar part d'una família nombrosa 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar el títol vigent de família nombrosa.
Formar part d'una família monoparental 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar el títol vigent de família monoparental.
Alumne/a nascut en un part múltiple (Bessons/es) 10 Llibre de família.
Alumne/a en situació d'acolliment familiar 10 Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 Violència de gènere:Mitjans establerts a l'art. 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
Víctima del terrorisme: Certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri d'Interior.

Anar a dalt

 

Adscripcions amb secundària

En el pas a la secundària, l'assignació de plaça no depèn únicament de les zones educatives, sinó que cada escola té una sèrie de centres de secundària adscrits dins la seva zona, com recull el següent quadre.

 
Adscripcions de Centres Públics de Primària i Secundària
Línies Secundària Línies Primària (Escoles) Zona
INS Nicolau Copèrnic
INS Terrassa
INS Les Aimerigues
Marià Galí
França
El Vallès
Ponent
Isaac Peral
Bisbat d'Ègara
Roc Alabern
1
INS Torre del Palau
INS Montserrat Roig
INS Can Roca
Abat Marcet
Lanaspa-Giralt
Serra de l'Obac
Font de l'Alba
Enxaneta
El Vapor
La Roda
2
INS Pere Viver Pere Viver  
INS Inv. Blanxart
INS Cavall Bernat
INS Mont Perdut
Nova Electra
Sant Llorenç
Les Arenes
Salvador Vinyals
Roser Capdevila
M.D. de Montserrat
Joan XXIII
3
INS Feixes (antic Jaume Cabré) Feixes (antic J.M. Casals)  
INS-Escola Antoni Ubach Antoni Ubach  
INS Can Jofresa
INS Santa Eulàlia
INS Ègara
Agustí Bartra
Pau Vila
Auró

Escola Ramon y Cajal

4
INS Ègara Josep Ventalló
Pilarín Bayés
Escola Francesc Aldea
INS-Escola Sala i Badrinas Sala i Badrinas  

 

Adscripcions de Centres Concertats de Primària i Secundària
Centres concertats Centres adscrits de Secundària
Airina La Vall
Andersen Continuïtat en el propi centre
Cingle Continuïtat en el propi centre
Creixen Terrassa Continuïtat en el propi centre
Delta Cingle
El Cim Continuïtat en el propi centre
Escola Pia Continuïtat en el propi centre
Goya Continuïtat en el propi centre
Joaquima de Vedruna Continuïtat en el propi centre
L'Avet Escola Pia, Montcau - La Mola
Liceo Egara Continuïtat en el propi centre
Lumen Martí
Mare de Déu del Carme Continuïtat en el propi centre
Maria Auxilidora Sant Domènec Sàvio
Martí Continuïtat en el propi centre
Petit Estel Continuïtat en el propi centre
Ramon Pont Continuïtat en el propi centre
Sagrat Cor Continuïtat en el propi centre
Sant Domènec Sàvio Continuïtat en el propi centre
Sant Josep Goya
Santa Teresa de Jesús Mare de Déu del Carme
Tecnos Continuïtat en el propi centre
Vedruna Continuïtat en el propi centre

Anar a dalt

Preguntes freqüents (FAQs)

Feu clic a la pregunta per desplegar la resposta.

L'alumnat que vulgui: Accedir a P-3, Accedir a 1r de la ESO o bé Canviar de centre. Els alumnes que cursen 6è curs d'educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d'educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d'ESO si volen canviar de centre.

L'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) és el que està afectat per determinades malalties o discapacitats i el que es troba en situació econòmica o social particularment desafavorida. En el procés d'admissió d'alumnes als centres docents sufragats amb fons públics (centres públics i privats concertats) sota el principi d'equitat i igualtat d'oportunitats i per garantir una distribució equilibrada d'aquest alumnat, s'estableix amb caràcter general una reserva de dues places escolars per grup al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, i a l'educació secundària obligatòria.

No, en cas de l'alumnat que fa la preinscripció per primera vegada i de l'alumnat nou vingut de fora de Catalunya.
Sí, és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne en el cas que l'alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil i als ensenyaments obligatoris. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI

No, la presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si per falta d'acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l'alumne o alumna i s'anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d'admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

Sí, han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d'accés ni puntuació addicional.

No, el centre ha d'admetre totes les sol·licituds ordinàries i per alumnat amb NESE, al marge del nombre de places de què disposi, sempre i quan la primera opció que consti en la sol·licitud sigui per a aquell centre.

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d'aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

La condició de família monoparental s'acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

Quan un alumne està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d'adscripció, té preferència per accedir-hi per cursar-hi educació secundària (12-16 anys). Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

Sí. Cal tenir en compte que per a tots els centres que es demanin a continuació d'un centre no adscrit es perd el dret d'adscripció per a tots els centres que van a continuació de la llista encara que estiguin adscrits al centre de procedència.

Sí, per això convé fer constar més d'un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s'ajusti el més possible a les preferències manifestades.

Anar a dalt