Primera fase: Diagnosi i propostes de mesures

A l'any 2016, el Síndic de Greuges va publicar un informe referent a la segregació escolar a Catalunya, on s'alertava sobre els desequilibris existents en la composició social dels centres escolars en nombrosos barris i municipis catalans i, més concretament, sobre la concentració de la complexitat educativa en determinades escoles. Segons aquests informes, aquesta segregació escolar era molt elevada a la ciutat de Terrassa.

Terrassa va encarregar una diagnosi exhaustiva sobre l'escolarització a la nostra ciutat que ha finalitzat amb una proposta de mesures d'actuació. Aquesta diagnosi la van realitzar dues especialistes del tema, Florencia Kliczkowski i Judith Jacovkis, investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui durant dos anys han fet una tasca ingent de recollida de dades, d'opinions de la comunitat educativa i d'anàlisi de les actuacions dels centres, de l'Ajuntament i del Departament d'Educació per atendre la diversitat i equilibrar l'escolarització.

Les conclusions més remarcables de l'estudi són:

  1. Terrassa té una segregació urbana moderada-baixa.
  2. La segregació escolar és especialment alta a primària però també rellevant a secundària.
  3. La segregació escolar excedeix la segregació urbana.
  4. Hi ha desequilibris significatius per titularitats, a primària superiors que a secundària.
  5. La composició socioeducativa dels centres evidencia forts desequilibris.
  6. Els desequilibris es donen entre les zones educatives i dins de cadascuna d'elles.
  7. Els patrons de mobilitat de l'alumnat estan condicionats per les característiques socioeconòmiques i educatives dels alumnes.

Paral·lelament a aquest estudi, es van constituir diferents Comissions per tal d'acordar unes mesures consensuades amb tota la comunitat educativa i donar a conèixer aquest projecte.

La Comissió d'escolarització equilibrada que depèn del Consell Escolar Municipal va ser l'encarregada de crear un únic document a partir de les diferents aportacions, què es va sotmetre a la consideració del Plenari del Consell Escolar Municipal de Terrassa i on va ser aprovat per unanimitat. En aquest sentit cal remarcar i agrair la voluntat de consens de tota la comunitat educativa i dels grups polítics amb representació municipal per traçar un pla d'actuació que cohesioni més la ciutadania.

Algunes de les mesures van adreçades a innovacions i canvis en els centres educatius; d'altres a l'organització de la informació, promoció i acompanyament a les famílies, que és on l'Ajuntament pot millorar i ampliar les seves actuals intervencions. Altres mesures van dirigides a canviar la política educativa de l'administració que té la competència en la planificació, organització i reglamentació educativa.
 
Les mesures proposades incideixen en diferents àmbits:
    • Reserva de places
    • Planificació
    • Adscripcions i zonificació
    • Escolarització
    • Coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics
    • Projectes educatius
    • Menjadors escolars
    • Polítiques de subjectivitat
    • Mediació
    • Suport a l'escolarització
    • Sistema de polítiques equitatives

Mostra de la transcendència i importància amb què la comunitat educativa aborda aquesta situació és que el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball, el qual ha comptat amb la participació, entre d'altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un document que contingui propostes d'actuacions per revertir la segregació escolar. El Síndic s'ha adreçat als alcaldes sol·licitant la seva adhesió i, valorant que les mesures proposades van encaminades en la mateixa línia que les aprovades pel Consell Escolar Municipal, l'Alcalde de Terrassa ha decretat l'adhesió a aquest Pacte.


Segona fase: seguiment, evolució i lideratge

La tasca d'implementació de les mesures aprovades en el Consell Escolar Municipal en un municipi gran com és Terrassa comporta la creació d'estructures, protocols i actuacions complexes per a fer més heterogènies les aules escolars.

Per aquest motiu s'ha aconseguit continuar amb la participació de les investigadores i crear un pilotatge innovador a Catalunya que ha de permetre assegurar l'èxit en la millora de la segregació escolar al mateix temps que podrà servir com a model per a altres municipis que ho precisin.

Aquesta nova fase és un treball liderat pel el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, la Inspecció dels Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat de Catalunya i les pròpies investigadores que caldrà compartir amb tota la comunitat educativa.