L'Ajuntament incrementa els treballs de control de la galeruca, iniciats la passada tardor quan va començar la hibernació de l'insecte

Durant aquestes primeres setmanes, es duen a terme tasques d'inspecció amb l'objectiu de detectar de manera prematura l'aparició de la primera generació de la plaga. Així, es possible iniciar les primeres intervencions durant el primer punt del cicle evolutiu de la plaga, tenint en compte la localització dels arbres i les condicions meteorològiques del moment.

Com a qualsevol plaga, la seva gestió i tractament queda regulat per a la normativa europea sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris (essent la transposició de la directiva europea a l'ordenament espanyol el Real Decret 1311/2012). Aquesta normativa, per tal de vetllar per la salut de les persones i també evitar l'extermini d'altres insectes que són beneficiosos, restringeix al màxim possible la utilització de productes de síntesi química per combatre aquests tipus de plaga en parcs i jardins urbans. Per aquest motiu, l'Ajuntament realitza diversos tractaments alternatius des d'inicis d'any com el reg amb aigua a pressió, una mesura que per acció mecànica debilita a l'insecte dificultant-li el seu cicle de desenvolupament. També es duu a terme un tractament químic polvoritzat, amb què s'ha tractat el pugó o d'altra banda, s'ha fet un adob foliar per millorar les condicions de l'arbre i per tant de resposta d'aquest davant la plaga. 

Les intervencions es realitzen després de fer valoracions setmanals i enguany, l'Ajuntament d'acord a la normativa esmentada i havent efectuat els darrers dos anys totes les tasques contemplades per al control amb la «lluita integrada»  contempla poder actuar puntualment amb productes químics per eradicar la primera generació de l'insecte en el cas que sigui necessari. Com marca la regulació europea, aquesta mesura sempre s'haurà d'aplicar com a últim recurs, haurà de ser justificada i haurà de comptar amb l'aprovació de l'assessor/a fitosanitàri/a. 

A la vegada els tractaments químics intentaran estar coordinats en la mesura del possible amb d'altres ens locals, des d'una visió supramunicipal. Això permetrà anticipar-nos en algun cas per a garantir encara més l'efectivitat dels tractaments, ja que els darrers dos anys es va detectar l'entrada de l'insecte per diferents punts de la ciutat, en concret de l'extraradi. 

Com és habitual, l'Ajuntament comunicarà de manera periòdica els tractaments que es duen a terme amb productes químics en aquesta web, especialment per avisar les persones amb sensibilitat química central i minorar les possibles conseqüències per  la salut. Podeu consultar els tractaments aquí
 

Una estratègia a llarg termini
Paral·lelament a aquestes actuacions immediates per a combatre la plaga, l'Ajuntament també està desenvolupant una estratègia a llarg termini per millorar la biodiversitat a la ciutat i evitar en major mesura les plagues. Des de fa anys l'Ajuntament executa una tala selectiva d'exemplars envellits d'arbres o amb problemes estructurals, que es fa anualment. Paral·lelament, s'estan substituint exemplars d'om, per d'altres espècies que són més resistents a les plagues i s'adapten bé al clima mediterrani i a les condicions de la ciutat.

D'altra banda, el Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana està desenvolupant un projecte de col·locació de caixes niu a diversos arbres de la ciutat. Aquests elements serveixen d'habitat per a espècies d'aus insectívores, incrementant la seva presència a la ciutat, de manera que els ocells acaben actuant com a depredadors naturals de diverses espècies d'insectes, especialment de les erugues dels pins, una altra de les plagues que afecta directament la ciutadania.