Capçalera planificació i avaluació

Aquí trobareu informació relativa a la planificació estratègica bibliotecària de Terrassa, dades estadístiques de la xarxa de biblioteques de la ciutat, la política de desenvolupament de la col·lecció i reglaments.

Plans estratègics 

El Pla estratègic és l'eina de gestió a 4 anys vista que ha de permetre que la bct xarxa continuï desenvolupant i millorant els seus serveis i recursos. El seu desplegament es realitza mitjançant les accions que es concreten en els plans d'acció anuals.

Pla estratègic 2022-2025

 

Estadístiques

Recull de dades estadístiques de cada una de les biblioteques de la bct xarxa, amb caràcter anual (fons bibliogràfic, activitats, préstec de documents, visites d'usuaris, ús de wi-fi, etc)

Estadístiques 2023

Estadístiques 2022

Estadístiques 2021

 

Política de desenvolupament de la col·lecció

On es descriuen els criteris de selecció del fons documental i les prioritats. Aprovada per la Junta de Govern Local el 7 de novembre de 2013

Política de desenvolupament de la col·lecció

 

Plans de biblioteques

El Pla de biblioteques és un document que ofereix un marc de reflexió de la situació en el moment de l'anàlisi i els objectius que es plantegen a llarg termini. Recull les necessitats de l'entorn, la comunitat i de producció dels serveis bibliotecaris específics i adaptats a aquesta realitat, els estàndars professionals de funcionament, la valoració econòmica i la periodització de la inversió, l'establiment de la gestió i el finançament, els mecanismes de cerca de participació i l'evaluació del servei.

Pla Municipal del Servei Bibliotecari 2018-2025

Pla de biblioteques 1998

 

Reglaments

Normativa reguladora del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats, publicada al BOPB de 16 de febrer de 2021.

Normativa d'ús de les Biblioteques Públiques de Terrassa, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el març de 2012

Ordenança fiscal, taxa per a la prestació de diversos serveis de les biblioteques públiques municipals

Taxes i preus públics de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (pàgina 138)

 

 

Les biblioteques de la bct xarxa: