Adequació de l'oferta formativa a les necessitats del sistema productiu

Objectius estratègics de la línia de treball:

  • Valorar de forma conjunta i amb una visió global i integrada tota l'oferta actual i necessària de formació professional a la ciutat identificant especialitats , mancances i  places necessàries.
  • Estudiar les novetats i canvis legislatius que afecten al sistema integrat de Fp (Lomce,   Llei de formació i qualificació professional de Catalunya, , Projecte Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del SOC, Garantía Juvenil, etc..) prenent un paper actiu en la seva implementació a la ciutat si es dona el cas o fent les demandes necessàries per implantar-ho
  • Estudiar els sectors que generen ocupació
  • Estudiar i proposar itineraris formatius que permetin a la ciutadania cursar estudis de FP inicial, ocupacional i contínua d'una determinada especialitat formativa de sectors que generen ocupació
  • Promoure la FP necessària als òrgans competents de la Generalitat prèvia consulta als agents de la ciutat

Estudi actual sobre l'adequació de l'oferta formativa de FP a les necessitats del sistema productiu

L'any 2017 s'encarrega a la Fundació BCN FP l'estudi "Adequació de l'oferta formativa en FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa"

L'objecte d'estudi de l'informe és doble; d'una banda, elaborar una anàlisi quantitativa de tota l'oferta formativa d'FP (inicial i per l'ocupació). De l'altra es tracta d'identificar i detectar les necessitats formatives i els perfils professionals més demandats pel teixit productiu a partir de dinàmiques participatives amb els diferents agents educatius, socials i econòmics de la ciutat per tal generar accions i propostes que donin pas a l'actuació dels diferents agents implicats en el procés. Aquesta anàlisi qualitativa ha de permetre visibilitzar els encaixos i desencaixos entre l'oferta formativa i la demanda empresarial, alhora que construir, conjuntament amb els agents de la ciutat, un pla de treball per a gestionar aquests reptes de futur.

Aquesta diagnosi ha de servir com a punt de partida per a la planificació estratègica en matèria d'FP inicial i per l'ocupació. Aquest informe vol ser un instrument que ajudi a la presa de decisions innovadores en la relació formació - ocupació, així com traspassar una metodologia de treball als agents que continuïn liderant la construcció de coneixement en matèria d'FP a la ciutat.

Estudi "Adequació de l'oferta formativa en FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa"

Presentació Estudi 

Enllaços d'interès

Actuacions  anteriors

Entre el 2003-2007 el grup de treball del Consell "valoració de l'oferta actual i necessària de formació professional a Terrassa" es va reunir amb freqüència i va consensuar diversos documents.

Durant l'any 2004 aquest grup de treball  va col·laborar en la realització de l'estudi realitzat per l'Observatori Econòmic i Social de Terrassa "Estudi de prospecció de necessitats formatives. Tendències de l'ocupació, detecció de perfils professionals més demandats per les empreses del Vallès Occidental i anàlisi de la demanda formativa. Resultats per a l'àrea de Terrassa". Aquest estudi va servir de base   pel  treball del grup en l'elaboració del document de necessitats i propostes consensuades "Proposta sobre la necessitat de nova oferta de Formació Professional a Terrassa", les més  immediates i altres propostes estratègiques de futur.  Aquest document es va presentar als responsables de les Administracions Educatives competents per tal de poder-lo tenir en compte en la planificació de l'oferta de formació professional a la ciutat.

El grup es va seguir reunint per actualitzar, revisar i aprovar les propostes sobre l'oferta d'FP necessària a Terrassa amb  l'assessorament de la Fundació CIREM (Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània), sota la direcció d'Oriol Homs  que ampliava l'abast de l'anàlisi a la formació per a l'ocupació. Després de reunions amb els sectors industrials i de serveis, el grup de treball aprova "Informe sobre les necessitats de formació professional a Terrassa: inicial, ocupacional i contínua"(2006)

Durant els anys  del 2005 al 2008 es van implementar a la ciutat les propostes consensuades i presentades a les administracions competents i el grup de treball va seguir treballant per valorar el grau d'assoliment de les propostes presentades i les prioritzacions de la formació a cada curs.   

Després d'aquell procés  es van mantenir  reunions sectorials i activitats per facilitar el coneixement i la proximitat entre els centres de formació i els gremis, associacions empresarials i gremis buscant adequar la formació que rep l'alumnat a les necessitats dels sectors empresarials, alhora que promoure la matriculació de l'alumnat en els C.F.corresponents.

El 2014 es va encarregar a la Diputació de Barcelona l'informe Elaboració d'una proposta d'actuació integrada en l'àmbit de l' FP a Terrassa elaborat per ICPP SL(Innovación y consultoría en políticas públicas) que va incloure  una diagnosi quantitativa i qualitativa de la formació professional.