Que he de fer si han atorgat ajut de menjador al meu fill/a?
L'Ajuntament de Terrassa informarà sobre l'ajut atorgat a l'empresa adjudicatària del servei a l'escola pública.

La família és l'encarregada de donar-se d'alta o bé renovar la sol·licitud del servei de menjador de l'empresa que el gestiona. Cada escola informarà de la web de l'empresa adjudicatària del menjador per fer la inscripció.

Quin és el cost diari del menjador?
El cost del menjador és de 6,33 euros/alumne/dia (IVA inclòs) és el preu màxim establert pel departament d'Educació segons la resolució EDU/463/2021, de 17 de febrer de març de 2021.

Quins són els imports d'atorgament d'ajut del Consell Comarcal del Vallés Occidental?

  • 70% d'ajut del cost del menjador: que correspon a un import de 4,43 € diaris com a màxim.
  • 100% d'ajut cost del menjador: que correspon a un import de 6,33€ diaris com a màxim.

Puc sol·licitar ajut de menjador fora de termini?
Sí, el tràmit està actiu a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

Quina gestió puc fer si m'han denegat l'ajut de menjador?

  • Presentar al·legació: quan es considera que la resolució no s'adequa a la situació socioeconòmica i familiar que la persona sol·licitant va exposar en la sol·licitud presentada dins el període inicial.
  • Presentar situacions sobrevingudes: Quan les Famílies que han presentat la sol·licitud d'ajut i que han sofert variacions significatives en la situació sociofamiliar i econòmica i que aquesta situació de canvi causa un impacte molt greu que dificulta garantir les necessitats bàsiques del beneficiari.

Podeu realitzar alegacions i presentar situacions sobrevingudes a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa: 

Què faig si som família monoparental i ens han denegat l'ajut de menjador per superar llindar econòmic?
Podeu acollir-vos al projecte de Suport a Famílies Monoparentals si acredita la situació de monoparental i l'horari de jornada laboral. A través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Terrassa: 

Com presento la documentació requerida per la valoració de l'ajut?
Es pot fer el tràmit Aportació de documentació requerida en un expedient de sol·licitud d'ajuts per a menjador escolar a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa: 

Com informo del canvi del centre escolar indicat a la sol·licitud de l'ajut?
Enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected]

Què puc fer si tinc dificultats per realitzar algun tràmit relacionat amb l'ajut de menjador escolar?
Pot adreçar-se a qualsevol dels Punts d'Orientació Social i demanar cita prèvia.