Posar en marxa un nou negoci implica complir amb els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos. Per afrontar amb garanties un procés que pot resultar complex, us recomanem que consulteu els passos a seguir i que us adreceu a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, on també podreu realitzar els tràmits necessàris de forma presencial o telemàticament.

Mosaic d'imatges del comerç de Terrassa

 

 

 

 

 

Què es consideren establiments comercials?

Els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Queden exclosos els espais situats a la via pública on es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals autoritzats.

On es poden implantar?

Únicament a les àrees on s'admet l'ús comercial per a la categoria corresponent. Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres establiments.

Abans d'obrir el negoci

A l'obertura

Us recomanem