Abans de posar en marxa el negoci, per a l'obertura de les activitats, les instal·lacions o els establiments s'ha d'efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions i  fer el pagament de l'autoliquidació de la taxa de les activitats i intal·lacions.

En funció de les característiques de l'activitat i del local, correspon un règim de tramitació o un altre:

Tràmits previstos per la llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica:

Amb la legislació actual, la majoria de les activitats es legalitzen mitjançant la declaració responsable i la comunicació prèvia. Sabeu què és, què significa i quines conseqüències us comporten aquests règims?

Altres tràmits:

  • Comunicació prèvia ambiental municipal. Entre d'altres, se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)
  • Llicència ambiental municipal, les que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
  • Comunicació d'activitats recreatives, per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, béns i medi ambient.
  • Llicències d'activitats recreatives, per a l'obtenció de llicència municipal d'obertura d'espectacles públics i d'activitats recreatives.
  • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, perque la persona o empresa titular d'una activitat que disposa d'una llicència o comunicació vigent, posi en coneixement de l'Ajuntament que transmet el títol que l'habilitava per exercir l'activitat. S'ha de formalitzar en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament el canvi.
  • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat, per comunicar la modificació no substancial i/o no significativa d'una activitat, establiment o instal·lació ja existent que disposa de legalització, ja sigui per autorització, llicència o comunicació. Aquestes modificacions poden produir o no afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut de les persones i els béns i és necessària la intervenció d'un tècnic competent per valorar dita afectació.

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d'incendis.

Llicències comercials

L'atorgament de la llicència comercial haurà de ser prèvia a la sol·licitud de la llicència d'obres.

Han de sol·licitar llicència comercial a la direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya:

  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2 i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 m2.
  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC), quan s'acullin a l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b).
  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 m2 i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.  

Preguntes freqüents sobre la legalització d'activitats.

Sabeu què és, què significa i quines conseqüències us comporten aquests règims?

La declaració responsable és una tramitació administrativa que fa la persona titular de l'activitat en les que declara sota la seva responsabilitat que el local i l'activitat compleixen tota la normativa vigent , que disposa de tota la documentació necessària i que es compromet a mentenir-ne el compliment mentre duri l'activitat.

Això significa que la persona titular admet que l'activitat compleix i que té la documentació (certificats tècnics, estudis, legalitzacions, etc) i, per això, cas que hi hagi un accident per causes atribuïbles a l'activitat, la persona titular n'és la responsable.

Per aquest motiu és obligatori que personal tècnic competent faci una revisió les instal·lacions, el local i l'activitat i signi un certificat en que justifiqui que es compleixen les normatives existents. Tot i que no és obligatori presentar-lo a l'Ajuntament, sense aquest certificat, la persona titular corre riscos.

En el cas de les activitats en règim de comunicació, sempre caldrà disposar d'un projecte tècnic i serà obligatori presentar-ho a l'Ajuntament.