Abans de posar en marxa el negoci, per a l'obertura de les activitats, les instal·lacions o els establiments s'ha d'efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions i  fer el pagament de l'autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions.

En funció de les característiques de l'activitat i del local, correspon un règim de tramitació o un altre.

 • Els establiments turístics es comuniquen amb formularis específics que trobareu accedint a Canal Empresa.

Tràmits previstos per la llei 18/2020, de Facilitació de l'activitat econòmica:

Altres tràmits:

 • Comunicació prèvia ambiental municipal. Entre d'altres, se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)
 • Llicència ambiental municipal, les que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
 • Comunicació d'activitats recreatives, per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, béns i medi ambient.
 • Llicències d'activitats recreatives, per a l'obtenció de llicència municipal d'obertura d'espectacles públics i d'activitats recreatives.
 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, perque la persona o empresa titular d'una activitat que disposa d'una llicència o comunicació vigent, posi en coneixement de l'Ajuntament que transmet el títol que l'habilitava per exercir l'activitat. S'ha de formalitzar en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament el canvi. 
  • Si teniu algun dubte i/o consulta en relació a la transmissibilitat de l'activitat o el règim en què es va legalitzar, podeu consultar-nos per telèfon o correu electrònic abans de tramitar la sol·licitud.
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat, per comunicar la modificació no substancial i/o no significativa d'una activitat, establiment o instal·lació ja existent que disposa de legalització, ja sigui per autorització, llicència o comunicació. Aquestes modificacions poden produir o no afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut de les persones i els béns i és necessària la intervenció d'un tècnic competent per valorar dita afectació.

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d'incendis.

 • El Departament d'Interior de la Generalitat ofereix la possibilitat que feu arribar les vostres consultes tècniques que considereu oportunes relatives a l'aplicació de la normativa tècnica en els projectes de seguretat en cas d'incendi a través d'un formulari.
 • Un cop obtingut l'informe favorable de bombers, i prèvi a la presentació de la legalització, és necessari que una entitat col·laboradora faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Trobareu tota la informació al Canal Empresa - Departament d'Interior.

Llicències comercials

L'atorgament de la llicència comercial haurà de ser prèvia a la sol·licitud de la llicència d'obres.

Han de sol·licitar llicència comercial a la direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya:

 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2 i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 m2.
 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC), quan s'acullin a l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b).
 • Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 m2 i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.  

Preguntes freqüents sobre la legalització d'activitats.