La identitat de gènere, la diversitat afectiva i/o sexual o els diferents models familiars són objecte de discriminació en el llenguatge que utilitzem.

Vivim en una societat en què el sexisme i el masclisme són estructurals i formen part del sistema des de fa molt de temps, i és per això que sovint passen desapercebuts. Però el llenguatge que utilitzem està farcit de missatges despectius, estereotips i prejudicis vers les dones i el col·lectiu LGTBI+. 

A més, arran de la cultura i el sistema que ens envolta tendim a organitzar el nostre pensament i la societat de manera binària i excloent: emoció o raó; bo o dolent; home o dona. Però sabem que entre un extrem i un altre hi ha una infinitat de possibilitats.

Imaginem tots els matisos possibles!

Masculins genèrics
El fenomen més freqüent en l'ús sexista de la llengua escrita i oral és l'abús de l'anomenat masculí genèric. El català és una llengua amb marca de gènere i la utilització del masculí genèric, a més de despertar ambigüitat i confusió, freqüentment conviu amb un androcentrisme lingüístic que confon el masculí amb l'universal invisibilitza les dones, individualment i com a col·lectiu. Per aquesta raó, les recomanacions per a un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge insisteixen en la necessitat de buscar fórmules alternatives, sempre que sigui possible, a l'ús del masculí genèric, encara que aquest sigui correcte des del punt de vista estrictament lingüístic.

Expressions no respectuoses Proposta alternativa Per què s'han d'evitar?
Un home, un vot; tots els homes són iguals davant la llei; els drets de l'home... Una persona, un vot; totes les persones són iguals davant la llei; els Drets Humans... La utilització de la paraula "home" com a representant de tota la humanitat, fa invisibles les dones. 

Els professors, els metges, els sanitaris, els investigadors, els ciutadans, els veïns, els amics...

El professorat, l'equip mèdic, el personal sanitari, l'equip de recerca, la ciutadania, el veïnat, les amistats...

Utilitzar masculins genèric invisibilitza les dones, fins i tot als col·lectius i professions on són majoria.


 

Expressions sexistes

Pel que fa als estereotips sexistes, no sempre són explícits i cal posar el focus per poder detectar-los. Les modalitats en què es manifesten són moltes: invisibilització de les dones en tots els àmbits i especialment en els que tenen major prestigi social, manca de reconeixement professional, reproducció de la divisió sexual del treball, emmarcament com a única responsable de l'àmbit domèstic i reproductiu, trivialització o ridiculització de les tasques que han tradicionalment els han estat assignades, menysvaloració de la seva autoritat com a informant/experta, cosificació de la imatge de les dones, etc.

Expressions no respectuoses Proposta alternativa Per què s'han d'evitar?
La senyoreta o la "senyo", en contraposició a el mestre, el professor o "el profe"... La professora, la mestra... L'ús de diminutius infantilitza les dones en detriment del seu prestigi o autoritat professional. Per això no s'ha d'utilitzar mai expressions en diminutiu quan ens referim a dones, especialment en l'àmbit professional.
Estàs així perquè tens la regla! Per què estàs de mal humor?; quin mal humor que tens avui! Es perpetuen estereotips sexistes que ridiculitzen les dones basant-se en fets biològics 
Ets molt intel·ligent per ser tan guapa; calladeta estàs més guapa Ets molt intel·ligent; em molesta això que estàs dient; no estic d'acord amb això que dius... Es perpetuen estereotips sexistes que reforcen la idea que la bellesa física és una qualitat imprescindible per a les dones 
El Manel s'ocupa de les seves criatures, és molt bon pare El Manel, com qualsevol pare, s'ocupa de les seves criatures.

Es perpetuen estereotips sexistes que reforcen que la idea que el rol natural de les dones és la llar i la cura, de manera que quan ho fa l'home se li atorga un valor positiu exagerat.

Les paraules i expressions conegudes com "buits lèxics", que no tenen la seva rèplica en l'altre sexe: com ara: "home de bé" "prohom de la ciutat" 

Bona persona; persona rellevant per a la ciutat...

Són paraules masculines que no tenen femení i designen qualitats positives que només es poden aplicar als homes.
Qualsevol forma que marqui el sexe de la persona que ha d'ocupar una professió: "es busca... secretària, netejadora, cuiner, cambreres, metges, infermeres..." Es busca personal administratiu/per a la secretaria; personal de neteja, de cuina i de sala; personal sanitari amb titulació oficial en medicina/infermeria... Les professions no tenen sexe, qualsevol persona amb la formació i les aptituds necessàries pot desenvolupar-les.

Qualsevol tractament distintiu quan les dones s'esmenten amb el nom de pila, a diferència dels seus companys homes que s'utilitza també el cognom i tractament: "El Sr. Antoni Girbau i Maria Esteve han elaborat aquest estudi"

"Antoni Girbau i Maria Esteve han elaborat aquest estudi"

"La Sra. Esteve i el Sr. Girbau han elaborat aquest estudi"

El tractament diferenciat entre una dona i un home és també expressió d'una jerarquia social. 

 

 

Famílies diverses

Mai hem de presuposar ni englobar totes les famílies en el mateix sac: dona i home que tenen fills. Tenir en compte la diversitat familiar i la diversitat relacional és important, ja que de famílies n'hi ha moltes i molt diverses!

Expressions no respectuoses Proposta alternativa Per què s'han d'evitar?
Pares i mares Famílies, unitat familiar, persones tutores, persones
a càrrec...
Hi ha moltes estructures familiars que no sempre coincideixen amb l'estereotip de pare i mare. Totes elles són vàlides i és millor no pressuposar.
Avis i àvies Persones grans Si no ens dirigim expressament a persones que han tingut descendència, és millor dirigir-nos-hi pel grup d'edat i no pel fet de
tenir néts o nétes.

Què tens nòvio (en cas de ser noia)

Què tens nòvia? (en cas de ser noi)

Què estàs amb algú?

Què t'agrada algú?

Cal no pressuposar el desig sexual en base a la identitat de gènere. Tampoc cal pressuposar que els afectes hagin de tenir forma de relació de parella.
Hauríem d'evitar fer aquestes preguntes a la canalla perquè és una manera de sexualitzar-les. 

 

LGBTI-fòbia

Expressions no respectuoses Proposta alternativa Per què s'han d'evitar?
Marica!

Tio/ col·lega/ pavo!/ Bro

Sovint s'utilitza la paraula marica per parlar d'homes/nois en diferents situacions, sense tenir res a veure amb el desig, però l'expressió s'usa molt sovint per penalitzar un tipus de desig i expressió de gènere concret.
Marica/ bujarra/ bollera/ camionera/ marimacho/ machorra/ mariquita/ tortillera/ travelo/ travolo/ afeminat...

És l'orientació sexual, desig sexual, la identitat o l'expressió de gènere quelcom que ens ajuda a descriure a algú? Diries, per exemple "Recordes el Pep? Sí, aquell heterosexual!"

Cal buscar altres maneres de descriure una persona, que no siguin despectives usant expressions LGTBI-fòbiques. I tenir en compte que el propi col·lectiu, pot reapropiar-se de l'insult com a estratègia d'apoderament.
Ves a prendre pel cul! Ves a regar / Ves a pastar fang/ Ves a la merda! No s'ha de criminalitzar una pràctica sexual molt habitual i font de molts plaers, sigui quin sigui el desig sexual de qui la practiqui.
Els gais i les lesbianes Les persones LGTBI+ Conèixer i utilitzar sempre la terminologia precisa per a cada persona, i només quan cal. I en cas de dubte, és preferible usar termes que englobin la majoria, i no donar per fet que gais i lesbianes són totes les persones LGTBI+.
El perruquer gai/ el perruquer afeminat/ la cambrera lesbiana/ o la caixera trans... El perruquer/ la cambrera/ o la caixera... No cal fer esment al desig sexual, expressió o identitat de gènere d'una persona, sinó és indispensable per a la comprensió del missatge, o si la persona no en dona el seu consentiment.

Home/ Dona
Nen/ Nena

Home/ Dona/ Persona no binària
Nen/ Nena/ Infant no binari/ Menor/ Descendent

Pregunta el pronom si coneixes  la persona i/o pots comunicar-t'hi: el/ la/ il/ li, sinó, intenta utilitzar paraules neutres.

És recomanable demanar pel pronom amb què es vol ser anomenat per no pressuposar la identitat de gènere.

Cal eixamplar l'imaginari de les identitats i recollir aquelles persones que no s'identifiquen en el binomi home/dona, nen/nena.
Això és una "mariconada" Això és: una ximpleria, poc agosarat, poc productiu, no val la pena, està mancat de sentit, no cal fer-ho, no té valor, no em sembla útil, etc. Utilitzar mariconada és partir d'un insult per referir-nos a accions que se suposen fora de la masculinitat hegemònica i estereotipada i, per tant, pròpies de la feminitat (mariconada ve de Maria). Diem que és una mariconada quan parlem de coses sense valor. Té un alt contingut misògen i homòfob.

La trans/ El trans
Una trans/ Un trans

La dona o nena trans/ l'home o jove trans/ Una dona o noia  trans/ Un home o nen trans/ Una persona trans... Sempre, abans de l'adjectiu trans, hem de posar-hi un subjecte, d'aquesta manera es personalitza la frase i no sembla un objecte.

Ser estèril per tu no és un problema, com que ets lesbiana!

La voluntat de tenir criatures, no té cap relació amb el desig sexual de la persona. Les dones cis lesbianes poden o no ser persones gestants, igual que les heterosexuals. No tenir una parella mascle no implica no voler tenir criatures biològiques. 

 

Comunicació a les xarxes socials

  • Fer palès, a través de la web i les xarxes socials, els valors d'inclusió, d'equitat de gènere, i de no discriminació mitjançant el llenguatge escrit i audiovisual.
  • Vetllar perquè les icones a la web siguin inclusives i plurals, de forma que representin ambdós sexes o tinguin un valor neutre, genèric o abstracte.
  • Visibilitzar les dones i altres col·lectius invisibilitzats —per raó d'identitat de gènere, d'orientació sexual, d'origen ètnic o cultural, de religió…— com a protagonistes en el llenguatge i les imatges de la web i les xarxes socials. Treballar per una comunicació no androcèntrica, no racista, no etnocèntrica, no islamofòbica, no LGTBI-fòbica, etc.
  • Vetllar perquè no es produeixi cap tipus de violència o discriminació cap a les dones en l'espai virtual.
  • Esmentar i reconèixer les dones com a persones actives en la vida pública de la ciutat mitjançant les informacions de la web i les xarxes socials.
  • Subratllar les contribucions de les dones en àrees on tradicionalment han estat subrepresentades (ciència i tecnologia, política, cultura...) i mostrar diferents models de dones.
  • Universalitzar els temes que promouen la reflexió sobre la nostra societat des d'una perspectiva de gènere i feminista (violències masclistes, cura, cosificació...).
  • Generar nous referents d'homes que se surtin de la masculinitat hegemònica, per exemple, representant als homes en actituds o rols tradicionalment femenins.
  • Evitar el paternalisme o sensacionalisme vers les dones.