Els problemes de salut mental són més comuns del que pensem. Una de cada quatre persones n'experimenta algun al llarg de la vida, tot i que, a vegades, passen desapercebuts per l'entorn. D'altra banda, els problemes de salut mental són desconeguts i creen recel, rebuig i prejudicis.

El pla local antiestigma en salut mental de Terrassa va ser impulsat per la Taula de Salut Mental de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'entitat Obertament.

El Pla Local Antiestigma de salut mental a Terrassa es comença a desenvolupar a finals del 2019 i es presenta públicament al maig del 2022, amb la pretensió de fer un treball col·lectiu i continuat per tal de definir, planificar i executar accions, activitats i projectes efectius de lluita contra l'estigma.

La finalitat d'quest pla és la de canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un problema de salut mental, reduir els nivells de discriminació i millorar els indicadors d'inclusió social relatius als problemes de salut mental.

La comissió antiestigma de la Taula de Salut Mental Terrassa és l'encarregada de portar a terme les accions del Pla local antiestigma en salut mental de Terrassa. Està conformada per:

  • Servei de rehabilitació comunitària (CST)
  • Centre de Salut Mental de persones Adultes (CSMA - CST)
  • Club Social Êgara (Fundació Salut Mental Catalunya)
  • Grup Minerva
  • Serveis de l'Ajuntament de Terrassa: Capacitats Diverses, Ocupació i Salut Comunitària

Una de les accions impulsada pel Pla Local Antiestigma de Terrassa és el CreativaMENT, un espai de co-creació cultural entre persones amb i sense trastorn mental, per combatre l'estigma en salut mental.

L'estigma fa referència a l'atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones, les quals passen a ser vistes, pensades i tractades a través d'un prisma construït a força de prejudicis i manca d'informació. Les persones amb problemes de salut mental són considerades imprevisibles, incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, febles i agressives. Estereotips tots que no es corresponen amb la realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments que les persones tenen envers les que tenen algun problema de salut mental.

Més informació a "L'estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya" del 2016

Va a les notícies d'actualitat