Com fer la preinscripció 0-3 pública?

La sol·licitud de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals o Llar d'Infants públiques s'ha de fer telemàticament a través del seu Tràmit de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa (no cal signatura electrònica) i dins del termini establert.

En el cas excepcional que no sigui possible fer el tràmit via Internet, podeu demanar cita prèvia per ajudar-vos a fer el tràmit. Podeu demanar-la trucant al 010 o a través del web citaprevia.terrassa.cat

Consideracions de la preinscripció:

 • Només es pot presentar una única preinscripció per infant i municipi.
 • Les Escoles Bressol Municipals i les Llars d'Infants de la Generalitat ofereixen una quantitat limitada de places.
 • Si el nombre de sol·licituds rebudes en un centre és superior al nombre de places del centre, pot passar que no hi obtingueu plaça. Per aquest motiu és important que feu constar una segona opció en la sol·licitud.
 • A tots els centres que tinguin oferta de lactants (infants nascut l'any actual), els infants han de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs escolar (fins el 19 de maig de l'any actual, inclòs).
 • La persona sol·licitant es fa responsable de totes les dades que s'hagin de consultar a altres administracions.

Anar a dalt

 

Tarifació social (infants nascuts 2021-2020)

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar provisionalment l'abril de 2021 el nou sistema de tarifació social per a les escoles bressol municipals, que comportarà que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos.

La tarifació social s'aplicarà progressivament. El curs 2021-22 s'aplicarà als lactants i a P-1, mentre que les famílies que aquest curs estan a P1 i passaran a P-2 seguiran amb el sistema actual. En el curs següent (2022-23) s'aplicarà també el nou sistema a P-2, completant així la transformació.

El nou sistema s'ha dissenyat seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).

El sistema contempla nou trams de nivell de renda i a cadascun li correspon una tarifa. El següent quadre mostra a quin tram s'ha de situar cada família en funció del nivell de renda i el nombre de membres. Per saber el nivell de renda familiar, cal sumar el resultat de  les caselles 435 i 460 del a declaració, que són les dades de l'IRFP disponibles a Hisenda, de tots els membres de la família que facin la declaració de renda.

Un cop fet el càlcul de renda familiar i identificat quin tram us pertoca, a la següent taula podreu consultar la tarifa de cada servei per a cadascun dels trams.

Altres circumstàncies de la família incidiran també en el preu final a pagar:

 • Famílies monoparentals i nombroses: Sobre el resultat del càlcul d'ingressos per unitat familiar, es deduiran dels ingressos anuals 525 € si són famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 800 € si són de categoria especial, per cada fill/a de la unitat familiar que consti al títol vigent.
 • Famílies amb dos fills/es al centre: Si la família té dos fills/es matriculats a les escoles bressol municipals, se li aplicarà un tram corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si hi té tres o més fills/es matriculats. En el cas què el tram de renda familiar correspongui ja al tram 1 s'aplicarà aquest.
 • Famílies amb algun membre del nucli familiar amb discapacitat: Si en el nucli familiar hi ha un membre, sigui alumne o familiar, amb dependència o discapacitat reconeguda superior al 33%, se li aplicarà un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar. En el cas què el tram de renda familiar correspongui ja al Tram 1 s'aplicarà aquest
 • Famílies en situació de vulnerabilitat o en cas d'acreditació de dificultat econòmica: S'estableix una reducció de fins el 100% per aquelles famílies en situació de risc d'exclusió social, amb ingressos insuficients, que es troben en seguiment per part dels Serveis socials municipals. Per accedir a aquesta reducció caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat social de la persona o família, mitjançant la presentació de l'informe emès per l'Equip d'Atenció Bàsica dels Serveis Socials Municipals, el qual expressarà el grau de reducció final.

A les famílies de l'alumnat que farà P2 el curs 2021-22 se les aplicarà el sistema de tarifes vigent, segons la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal, recollida a l'ordenança fiscal número 3.25.

També podeu consultar el resum de les bonificacions de quota per famílies dels infants nascuts al 2019.

Anar a dalt

 

Portes Obertes Virtuals

Tots els centres 0-3 públics de Terrassa han preparat vídeos de presentació. En aquesta taula trobareu enllaços als vídeos, webs de cada centre i dades de contacte.

Llistat de Centres i Vídeos de Portes Obertes
Nom centre Tipus Web Contacte Vídeo
Coloraines Bressol Municipal 🌐

via email o al 937364973 / 607328483

🎬
Espígol Bressol Municipal 🌐

via email o al 937887394 / 607326373

🎬
Esquitx Bressol Municipal 🌐

via email o al 937851449

🎬
Ginesta Bressol Municipal 🌐

via email o al 937850736 / 607327962

🎬
Giravolt Bressol Municipal 🌐

via email o al 937892229

🎬
La Casona Bressol Municipal 🌐

via email o al 937886973

🎬
Moisès Bressol Municipal 🌐

via email o al 937838548

🎬
Tabalet Bressol Municipal 🌐

via email o al 937853346

🎬
Soleia Bressol Municipal 🌐

via email o al 937839759

🎬
Somriures Bressol Municipal 🌐

via email o al 937858944

🎬
Vallparadís Bressol Municipal 🌐

via email o al 937363470

🎬
Núria Llar Pública 🌐

via web o al 937358759 / 634801257

🎬
Oreneta Llar Pública 🌐 via web o al 937852767 / 634801333 🎬
Patufet Llar Pública 🌐 via web o al 937352270 / 634801263 🎬

Anar a dalt

 

 

Zones escolars 0-3 a Terrassa

Terrassa està dividida en dues grans zones d'escolarització pel segment d'edat de 0 a 3 anys. A l'hora de fer la preinscripció, s'obté màxima puntuació per domicili si el centre sol·licitat en primera opció està dins de la zona educativa on hi ha la residència familiar.

El següent mapa mostra les dues zones i (fent-hi clic) els centres que hi ha a cadascuna. També podeu consultar els centres que us pertoquen segons la vostra adreça.

Feu clic per veure una versió més gran i detallada

Anar a dalt

 

 

Calendari

Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula
Tràmit Dates

Publicació de l'oferta provisional de places

27 d'abril de 2021

Presentació de sol·licituds telemàticament

Del 5 al 19 de maig, ambdòs inclosos

Publicació de les sol·licituts amb els barems. Notificació via SMS a les families del codi i barem de la sol·licitud.

26 de maig a partir de les 12h

Reclamació als barems de les sol·licituds

Del 27 al 29 de maig, ambdòs inclosos

Sorteig

2 de juny de 2021

Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès i notificació via SMS a les families admeses

7 de juny a partir de les 12h

Periode de matrícula (a l'escola assignada)

Del 8 al 25 de juny, ambdós inclosos

Acceptació de sol·licituds fora de termini

Durant la resta del curs i fins 31 març de 2022

Anar a dalt

 

 

Criteris  de baremació (generals i complementaris)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar
Criteris generals Puntuació Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades a les escoles bressol municipals o llar d'infants o de pares, mares o tutors/es legals que treballin en dits centres en el moment que es presenta la sol·licitud de preinscripció. 40 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Proximitat del domicili de l'infant o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, quan aquest estigui dins de l'àrea d'influència: 3 supòsits no acumulatius.
a) Quan el domicili habitual de l'infant estigui dins de l'àrea d'influència del centre educatiu. 30 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
b) Quan es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'infant, l'adreça del lloc de treball del pare o  mare, tutor o tutora. 20 S'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del  contracte de treball o d'un certificat d'empresa que acrediti el domicili del lloc de treball per comprovar que estigui dins de l'àrea d'influència.
En el cas dels treballadors/es de règim autònom cal presentar el model del 036 que consta a l'Agència Tributària.
Es obligatori presentar la documentació  corresponent.
c) Quan el domicili de l'infant estigui al mateix municipi on està ubicat el centre educatiu, però no dins de la seva àrea d'influència. 10 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Quan el pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 Cal adjuntar el certificat original de prestacions de la Renda garantida de ciutadania.
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33%. 10 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.

 

Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar
Criteris complementaris Puntuació Documentació acreditativa
Quan l'infant sigui titular de la condició de família nombrosa o monoparental 15 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Anar a dalt

 

 

Sorteig de desempat

 • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen, en primer lloc, els criteris generals i, després, els criteris complementaris descrits als punts anterior.
 • S'assignarà per rigorós ordre d'entrada un codi a cada sol·licitud que es farà públic amb la relació de barems de totes les sol·licituds. Es notificarà per SMS a les famílies del codi i barem de la sol·licitud.
 • Per desfer les situacions d'empat, s'aplicarà el resultat del sorteig públic d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Ensenyament.
 • Les preinscripcions quedaran ordenades per puntuació i, dins de la mateixa franja de puntuació, ordenades pel número del resultat del sorteig.

Anar a dalt

 

Normativa de preinscripció i matrícula

Anar a dalt

 

Matriculació a les escoles assignades

Anar a dalt