Preinscripció i matrícula curs 2024-2025

Ja podeu consultar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa les llistes definitives de l'alumnat admès i no admès a les escoles bressol municipals i llars d'infants de la Generalitat pel curs 2024-2025.

També podeu consultar l'Acta dels sorteigs de desempat celebrats el 21-6-2024

Per a més informació, consulteu el decret i també les preguntes freqüents sobre el sorteig.

 

Com fer la preinscripció 0-3 pública?

La sol·licitud de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals o Llar d'Infants públiques s'ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa i dins del termini establert (veure calendari).

En el cas excepcional que no sigui possible fer el tràmit via Internet, podeu demanar cita prèvia per ajudar-vos a fer el tràmit. Podeu demanar-la trucant al 010 o a través del web citaprevia.terrassa.cat

Consideracions de la preinscripció:

 • Només es pot presentar una única preinscripció per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds de preinscripcions, ambdues s'invaliden.
 • Les Escoles Bressol Municipals i les Llars d'Infants de la Generalitat ofereixen una quantitat limitada de places.
 • Si el nombre de sol·licituds rebudes en un centre és superior al nombre de places del centre, pot passar que no hi obtingueu plaça. Per aquest motiu és important que feu constar una segona opció en la sol·licitud.
 • A tots els centres que tinguin oferta de lactants (infants nascut l'any actual), els infants han de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs escolar.
 • La persona sol·licitant es fa responsable de totes les dades que s'hagin de consultar a altres administracions.

Anar a dalt

 

Tarifació social

L'Ajuntament de Terrassa ha implantat un sistema de tarifació social que comporta que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos, seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).

Aquest sistema contempla diferents trams de nivell de renda i altres condicionants que poden influir en el tram que s'aplica a cada família. A cada tram li correspon una tarifa diferent dels serveis prestats per les escoles municipals.

Consulteu aquí tota la informació sobre la tarifació social

Consulteu el simulador de preus segons tarifació social de les Escoles Bressols Municipals

Les tarifes de les escoles bressol municipals pel curs 2023-24, en funció dels diferents trams del sistema de tarifació social, seran les següents:

Condicions específiques dels centres

 • Quan satisfent la quota mensual dels Trams 5 a 10 pel servei de menjador, es deixi d'assistir-hi més de 2 dies consecutius, s'aplicarà una reducció de la quota de 2,50 € diaris, a partir del tercer dia i mentre no es reincorpori de nou.
 • El servei d'acollida de 8 a 9 del matí s'oferirà si hi ha demanda suficient (amb un nombre mínim de 12 alumnes per escola).
 • Totes les taxes d'aquest servei es faran efectives en 10 mensualitats iguals, entre setembre i juny.

Anar a dalt

 

Jornades de Portes Obertes

Les visites a les escoles d'educació infantil 0-3 s'organitzaran en grups de 10 persones (1 o 2 membres per família).

Cita prèvia al propi centre a partir del 11/03/2024.

Les dates de les jornades de portes obertes dels centres públics de 0-3 anys seran:

Escoles Bressol Municipals en horari de 17.30 h a 19.30 h en els dies indicades a cada centre.

Llars d'Infants de la Generalitat en l'horari i els dies indicats a cada escola.

Llistat de Centres, Jornades i Vídeos de Portes Obertes
Nom centre Tipus Web Email Telèfon Data Jornada Vídeo
Coloraines Bressol Municipal 🌐 📧

937364973 / 607328353

30 d'abril de 2024 🎬
Espígol Bressol Municipal 🌐 📧

937887394 / 607326373

17 d'abril de 2024 🎬
Esquitx Bressol Municipal 🌐 📧

937851449 / 607326477

24 d'abril de 2024 🎬
Ginesta Bressol Municipal 🌐 📧

937850736 / 607327962

18 d'abril de 2024 🎬
Giravolt Bressol Municipal 🌐 📧

937892229

15 d'abril de 2024 🎬
La Casona Bressol Municipal 🌐 📧

937886973

25 d'abril de 2024 🎬
Moisès Bressol Municipal 🌐 📧

937838548

10 d'abril de 2024 🎬
Tabalet Bressol Municipal 🌐 📧

937853346

22 d'abril de 2024 🎬
Soleia Bressol Municipal 🌐 📧

937839759

16 d'abril de 2024 🎬
Somriures Bressol Municipal 🌐 📧

937858944

11 d'abril de 2024 🎬
Vallparadís Bressol Municipal 🌐 📧

937363470

29 d'abril de 2024 🎬
Núria Llar d'Infants (Generalitat) 🌐 📧

937358759 / 634801257

15 i 18 d'abril de 2024 de 17.15 a 18.45h 🎬
Oreneta Llar d'Infants (Generalitat) 🌐 📧 937852767 / 634801333 16 i 24 d'abril de 2024 de 17.15 a 18.45h 🎬
Patufet Llar d'Infants 
(Generalitat)
🌐 📧 937352270 / 634801263 17 i 18 d'abril de 2024 de 17.15 a 18.45h 🎬

Anar a dalt

 

 

Zones escolars 0-3 a Terrassa

Terrassa està dividida en dues grans zones d'escolarització pel segment d'edat de 0 a 3 anys. A l'hora de fer la preinscripció, s'obté màxima puntuació per domicili si el centre sol·licitat en primera opció està dins de la zona educativa on hi ha la residència familiar.

El següent mapa mostra les dues zones i (fent-hi clic) els centres que hi ha a cadascuna. També podeu consultar els centres que us pertoquen segons la vostra adreça.

Feu clic per veure una versió més gran i detallada

Anar a dalt

 

 

Calendari

Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula
Tràmit Dates

Publicació de l'oferta provisional de places

3 de maig de 2024

Presentació de sol·licituds telemàticament

del 8 al 21 de maig de 2024

Notificació via SMS a les families del codi i barem de la sol·licitud

Abans del 3 de juny de 2024

Publicació de les sol·licituts amb els barems 3 de juny de 2024 a partir de les 12h

Reclamació als barems de les sol·licituds

del 4 a 6 de juny de 2024

Sorteig Virtual

10 de juny de 2024, a les 14h

Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès i notificació via SMS a les families admeses

14 de juny de 2024 a partir de les 9h

Periode de matrícula (a l'escola assignada)

del 17 al 28 de juny de 2024

Acceptació de sol·licituds fora de termini

A partir del 22 de maig fins el 31 de març de 2025

Anar a dalt

 

 

Criteris  de baremació (generals i complementaris)

Aquests són els criteris vigents per al curs 2024-2025.

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar
Criteris generals Puntuació Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades a les escoles bressol municipals o llar d'infants o de pares, mares o tutors/es legals que treballin en dits centres en el moment que es presenta la sol·licitud de preinscripció. 50 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Proximitat del domicili de l'infant i, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, quan aquest estigui dins de l'àrea d'influència: 3 supòsits no acumulatius.
a) Quan el domicili habitual de l'infant estigui dins de l'àrea d'influència del centre educatiu. 30

Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal d'habitants. (PMH)

El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.

b) Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'infant, l'adreça del lloc de treball del pare o  mare, tutor o tutora. 20 S'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).
c) Quan el domicili de l'infant estigui al mateix municipi on està ubicat el centre educatiu, però no dins de la seva àrea d'influència. 10 El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 15 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Famílies que treballen tots dos progenitors/tutors o un només en el cas de famílies monoparentals. 15 Documentació acreditativa de l'Informe de vida laboral a data del mes de maig de 2024

 

Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar
Criteris complementaris Puntuació Documentació acreditativa
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33% 15

Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.
El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Formar part d'una família nombrosa. 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.
El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Formar part d'una família monoparental 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.
El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Alumne/a nascut en un part múltiple (Bessons/es) 10 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Alumne/a en situació d'acolliment familiar 10 Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 Violència de gènere: s'acreditarà per qualsevol dels mitjans establerts a l'art. 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Caldrà acreditar-ho, amb algun d'aquests documents:
 • Una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.
 • Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent.

Anar a dalt

 

 

Sorteig de desempat

 • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen, en primer lloc, els criteris generals i, després, els criteris complementaris descrits als punts anterior.
 • S'assignarà per rigorós ordre d'entrada un codi a cada sol·licitud que es farà públic amb la relació de barems de totes les sol·licituds. Es notificarà per SMS a les famílies del codi i barem de la sol·licitud.
 • Per desfer les situacions d'empat, s'aplicarà el resultat del sorteig públic d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Ensenyament.
 • Les preinscripcions quedaran ordenades per puntuació i, dins de la mateixa franja de puntuació, ordenades pel número del resultat del sorteig.

Anar a dalt

 

Normativa de preinscripció i matrícula

Anar a dalt

 

Matriculació a les escoles assignades

Anar a dalt