La Llei de Salut Pública determina que els ajuntaments som les administracions responsables per gestionar el risc per a la salut que se'n deriva dels productes alimentaris que es comercialitzen en els comerços al detall, en els establiments de restauració i en la venda directa d'aliments preparats.

El programa d'inspecció per la vigilància i control sanitari que fem des de l'Ajuntament permet garantir el compliment de la normativa vigent i establir mesures preventives per reduir, o bé eliminar, riscos per a la salut pública.

També realitzem accions d'orientació, assessorament i informació que estan adreçades a les empreses i a les persones consumidores, i atenem les reclamacions ciutadanes.

 

 

Què és el programa de vigilància i control sanitari?                      

Són totes aquelles accions que contribueixen a prevenir, reduir i eliminar els riscos per a la salut que es deriven del consum d'aliments, i que aquests estiguin en bon estat. El programa s'adreça als establiments que venen directament aliments a les persones consumidores. 

Inici

Quines activitats fem en relació a la seguretat alimentària?                          

  • Inspeccions de vigilància i control als comerços d'alimentació al detall.
  • Presa de mostres d'aigua, superfícies i aliments
  • Classificació dels establiments, en funció del risc de la seva activitat
  • Gestió de les declaracions responsables que han de fer els titulars d'aquests establiments en matèria de seguretat alimentària 
  • Servei d'assessorament:  a les persones operadores d'establiments d'alimentació
  • Col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya en la gestió d'alertes alimentàries i en els  casos de toxiinfeccions alimentàries
  • Actualització del registre sanitari
  • Servei al consumidor: Atenció de les denúncies, queixes i suggeriments que tinguin relació amb la seguretat alimentària   
  • Campanyes d'informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes d'higiene i seguretat alimentària
  • Organització i difusió d'activitats formatives en matèria d'higiene i seguretat alimentària.

Inici

Com són les inspeccions? 

Són tot un seguit d'actuacions per comprovar que tots els establiments inspeccionats compleixen amb la normativa de seguretat alimentària  i requerir que es facin les mesures correctores, en cas que sigui necessari. 

Inici

Per què es prenen mostres d'aigua, superfície i aliments?

Pel fet que, d'aquesta manera, es poden determinar les recomanacions o mesures correctores que han d'aplicar els establiments en relació, per exemple, a la neteja i la desinfecció de les verdures, la millora dels mètodes de neteja de les superfícies de treball o el control del clor de l'aigua de consum. Les mostres són analitzades al Laboratori Municipal.   

Inici

Com es classifica el risc d'un establiment? 

A partir de la inspecció sanitària, on es comproven els aspectes que contempla el protocol de risc com són, per exemple, el tipus de producte que manipula, el volum de venda, les condicions de les instal·lacions o  si ha tingut alguna incidència anterior. 

Aquest protocol permet fer una classificació numèrica que situa a l'establiment en una escala de risc i determina la prioritat i periodicitat de les inspeccions.

Inici

Qui pot fer una reclamació per deficiències higièniques o sanitàries?

Qualsevol persona que detecti alguna deficiència d'aquest tipus a un establiment de Terrassa pot fer-nos arribar la seva queixa, reclamació o suggeriment.

Podeu fer-la a través de la seu electrònica municipal on trobareu el següent tràmit: Reclamació per deficiències higièniques o sanitàries en un establiment d'alimentació

El Servei de Protecció de la Salut iniciarà les actuacions pertinents en relació amb els fets que es comuniquin i si escau, requerirà a la persona responsable de l'establiment per tal que porti a terme les mesures oportunes.

Inici

Què és la Declaració Responsable en Seguretat Alimentària? Qui l'ha de fer?  

És el tràmit que cal fer a l'Ajuntament quan es vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, d'acord amb el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.
                                                                             
En aquesta declaració la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a complir-los.                    
                                                                                                                                   
S'aplica a tots els establiments alimentaris, a excepció de les activitats que han d'estar inscrites al Registre Sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya / Registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos (RSIPAC/RGSEAA)

Inici

Què és una alerta alimentària?

L'alerta alimentària s'activa quan hi ha un perill en un aliment que està dins  la cadena alimentària i que pot suposar un risc per a la salut de les persones.

Hi ha un sistema coordinat que manté una vigilància constant davant de qualsevol risc o incidència relacionada amb els aliments que pugui afectar la salut de les persones consumidores.  Aquestes xarxes permeten l'intercanvi ràpid d'informació entre les diferents autoritats competents, empreses alimentàries i consumidors/es, facilitant  les actuacions oportunes sobre aquells productes alimentaris que puguin tenir repercussió en la salut dels consumidors.

Quan hi ha algun establiment del nostre municipi implicat, des de l'Ajuntament col·laborem amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya per posar en marxa les actuacions necessàries, siguin inspeccions, reclamar documentació o aplicar mesures cautelars.

Inici

Què és una toxiinfecció alimentària?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les malalties transmeses per via alimentària com aquelles que poden atribuir-se a un aliment específic per la presència d'un agent patogen o perill alimentari. 

A Catalunya els problemes de salut relacionats amb l'exposició a perills alimentaris es concreten en algunes malalties produïdes per agents biològics i, en especial, en les anomenades toxiinfeccions alimentàries, que es manifesten freqüentment en forma de brots.                                     

Es parla de brot de malaltia transmesa per aliments com l'incident en el qual dues o més persones experimenten una malaltia semblant després d'ingerir el mateix aliment i quan les proves epidemiològiques indiquen que l'aliment  és l'origen de la malaltia.

Inici

Què podem fer per evitar una toxiinfecció alimentària?

Com a persones consumidores podem prendre determinades mesures que ajuden a evitar les toxiinfeccions alimentàries. Respectar les normes d'higiene durant la preparació i la conservació del menjar ajuda a garantir la seguretat dels aliments. Podeu trobar les normes bàsiques a l'apartat de consells de seguretat alimentària. 

Inici

Tràmits

Inici

Alertes alimentàries

Inici