L'Ajuntament de Terrassa vetlla per garantir el dret a l'aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment, als que són més vulnerables i als que estan en risc d'exclusió social. L'any 2013 el Consistori va ser pioner en aprovar una tarifa social a les quotes del servei d'abastament respecte a la tarifa normal, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre) per a ús domèstic amb sistema de comptador individual. 
 
L'objectiu principal és garantir l'accés al subministrament a la població que viu en situacions de vulnerabilitat econòmica i social. Per aquest motiu, en aquests anys de funcionament, s'ha ampliat el col·lectiu de persones que se'n poden beneficiar. 
 
El 2014 es van incorporar els pensionistes; el 2015 es va aprovar una modificació dels requisits per incloure les famílies que no superin el nivell màxim de renda establert i que no disposi d'altres immobles o propietats, excepte habitatge propi i, l'any 2020 es van incloure noves mesures dirigides a les persones més vulnerables com són: 
  • La bonificació fins al 100% de la quota de servei
  • L'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER) 
  • El canvi de nom gratuït pels titulars d'aquestes llars (RER)
Si bé en el primer any d'aplicació s'hi van acollir 595 famílies, amb unes bonificacions que van representar 7.553,80 euros, aquesta xifra ha anat progressivament a l'alça fins a arribar l'any 2020 a 2.492 famílies beneficiàries. 
 
Des del 2013 i fins al 2020 la tarifa social ha generat bonificacions per valor de gairebé mig milió d'euros. La tarifa social es complementa amb els ajuts d'emergència social que concedeix l'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals, que en determinats casos de famílies vulnerables serveixen per cobrir la totalitat del cost del servei d'aigua. Els abonats que a final del 2019 disposaven d'un informe per Risc d'Exclusió Social (RER) eren de 376.
 
Qui pot accedir? 
Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d'aigua en règim d'ús domèstic per al primer i segon tram de consum que poden optar en aquesta bonificació han de complir els següents requisits, segons marca l'Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial de Caràcter Públic no Tributari sobre la Prestació del Servei Públic d'Abastament d'Aigua a Terrassa de 2021.  
 
Els requisits necessaris a partir del dia 1 de gener de 2021 són els següents: 
 
1. Ser major de 18 anys.
2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana  la tarifa social.
3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als següents: 
  
Residents                  Límit ingressos
1                                    11.154,82 €
 2                                    15.616,75 €
 3 o més                         20.078,68 €
 
4. Que la persona sol·licitant, ni cap altre que visqui a l'habitatge, disposi d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.
 
Fins quan dura?
 
La quota social s'aplica un cop es comproven i es validen els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any i, un cop passat aquest temps, l'Ajuntament validarà de nou el compliment dels requisits. Cal assenyalar que la bonificació de la tarifa social no s'aplica quan les persones beneficiàries superin el segon tram de consum, o sigui quan la xifra de consum d'aigua sigui superior a 30 m³/trimestre. 
 
On es pot presentar la sol·licitud?
  • Per internet:
  • Presencialment:
    • A les Oficines d'Atenció Ciutadana dels Districtes; a les de l'àrea de Drets Socials (crta de Montcada, 596) i a les de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat (c/ del Pantà, 22) 
 
Documentació que cal aportar
  • Instància de sol·licitud (original)
  • La darrera factura trimestral del subministrament d'aigua
  • L'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques (original), que permet comprovar el nivell de renda de tots els residents
 
Més informació: