TAIGUA ofereix des de primers de 2023 un nou servei d'instal·lació i gestió de comptadors. D'aquesta manera TAIGUA proporciona als seus abonats i abonades un servei integral que inclou tot el necessari per tenir aigua a les cases, comerços o empreses.

El nou servei és el primer pas per implantar el sistema de telemesura que contribuirà a millorar les operacions de lectura, el control dels consums i la detecció de possibles fuites d'aigua, aconseguint així que el servei d'aigua potable de Terrassa sigui més sostenible i eficient.

L'Ordenança Fiscal de 2023 preveu un pagament únic de 16,44 € (19,89€ amb IVA), en concepte d'alta, i després el pagament, a cada factura, de la quota de gestió del comptador. L'import es determina en funció del diàmetre de l'aparell. El més habitual als habitatges és el de15 mm  i, en aquest cas, la quota trimestral és de 3,95 euros (4,35€ amb IVA). Les persones en situació de vulnerabilitat, es podran beneficiar d'una bonificació del 100% de les quotes. El servei cobreix la instal·lació del comptador i la seva substitució en cas d'avaria o finalització dels 12 anys de vida útil.

Més informació www.taigua.cat

Preguntes freqüents

 1. Què és un comptador? 
 2. Quants anys dura aquest aparell?
 3. Com puc saber la seva antiguitat? 
 4. Què passa si el meu comptador té més de 12 anys i no el canvio?
 5. L'aparell serà propietat de TAIGUA o meu?
 6. Quins avantatges tinc si vull integrar el servei de comptadors dins la quota de servei de Taigua?
 7. M'ofereixen comptadors analògics o digitals?
 8. Què haig de fer si no tinc comptador i en vull instal·lar un?
 9. Si s'avaria el comptador, TAIGUA me'l repararà?
 10. Si s'avaria el comptador, com haig d'avisar a TAIGUA? 
 11. Quan costa el servei de comptadors?
 12. Què inclou el preu d'alta?
 13. Què inclou la quota de servei de comptador?
 14. Cada quant em cobraran?
 15. Hi ha bonificacions per a les quotes de servei de comptadors?
 16. Aquest nou servei també inclou els comptadors d'ús comercial i industrial?
 17. Què haig de fer si estic en una altra companyia i vull contractar aquest nou servei?
 18. Estic obligat/ada a tenir un contracte de manteniment o gestió  de comptador?
 19. Les quotes van en funció del consum d'aigua?
 20. Com apareixerà aquest concepte a la meva factura?
 21. On puc consultar les tarifes que s'apliquen? 
 22. On puc consultar  la normativa del servei d'abastament d'aigua?

Què és un comptador? 

És l'aparell que s'instal·la als domicilis per registrar el consum d'aigua que fem a casa, a un establiment o a una empresa. A partir d'aquestes dades TAIGUA realitza la facturació.

Pujar

Quants anys dura aquest aparell?

La normativa diu que la vida útil màxima d'un comptador és de 12 anys i que després cal canviar-lo ja que passat aquest temps ja no està garantit el correcte comptatge dels cabals consumits -Ordre Ministerial ICT/155/2020, de 7 de febrer.

Pujar

Com puc saber la seva antiguitat? 

És una dada que figura al contracte i també TAIGUA li pot facilitar.

Pujar

Què passa si el meu comptador té més de 12 anys i no el canvio?

No realitzar la substitució del comptador quan aquest arribi al final de la seva  vida útil de 12 anys té consideració d'infracció greu al Reglament del servei públic d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua de Terrassa. Aquest fet pot ser sancionat amb multes entre 751 i 1500€. TAIGUA informarà al gestor o propietari del comptador de la superació dels 12 anys.

Pujar

L'aparell serà propietat de TAIGUA o meu?

El comptador instal.lat serà propietat de TAIGUA.

Pujar

Quins avantatges tinc si vull integrar el servei de comptadors dins la quota de servei de Taigua?

Em despreocupo del comptador perquè queda integrat dins la quota fixa del servei i és TAIGUA el responsable de la seva substitució per avaria o envelliment. A més a més, la seva facturació queda inclosa en el subministrament de l'aigua. 

Pujar

M'ofereixen comptadors analògics o digitals?

Ara per ara, TAIGUA instal·larà comptadors analògics que es podran adaptar al sistema de telemesura.

Pujar

Què haig de fer si no tinc comptador i en vull instal·lar un?

El puc demanar a través de la pàgina web de TAIGUA o bé, presencialment, demanant cita prèvia al telèfon 93 736 28 20.

Pujar

 

Si s'avaria el comptador, TAIGUA me'l repararà?

En cas d'avaria TAIGUA es farà càrrec de la seva substitució. D'acord amb l'Ordre Ministerial ICT/155/2020, de 7 de febrer, en cas d'avaria, els comptadors s'han de substituir.

Pujar

Si s'avaria el comptador, com haig d'avisar a TAIGUA? 

Trucant al telèfon 93 736 28 20 o bé enviant missatge al correu electrònic [email protected]

Pujar

Quan costa el servei de comptadors?

La quota d'alta, que es paga només una vegada, és de 16,44 € més 21% d'IVA (19,89€). 
El servei de comptador es factura conjuntament amb la quota de servei  i suposa un increment de 3,95€ + 10% d'IVA (4,35€) al trimestre.
Per a diàmetres superiors als 15mm (domèstic), consultar les quotes al web de TAIGUA.

Pujar

Què inclou el preu d'alta?

Les despeses per les gestions administratives de l'alta i posada en marxa del servei.

Pujar

Què inclou la quota de servei de comptador?

 A més de cobrir les despeses fixes per disposar de subministrament d'aigua, s'afegirà la quota per la gestió del comptador. TAIGUA serà responsable de la seva substitució per avaria o envelliment als 12 anys.

Pujar

Cada quant em cobraran?

Aquest servei s'incorpora a la factura habitual, dins de la quota de servei, que és trimestral per als contractes domèstics; mensual per als industrials i, els comercials, poden optar per qualsevol de les dues opcions.

Pujar

 

Hi ha bonificacions per a les quotes de servei de comptadors?

Sí, TAIGUA és una empresa municipal i, per tant, té dins les seves prioritats garantir l'accés universal a l'aigua. Per això seguirà bonificant la quota de servei  domèstica al 100% -alta i quota trimestral-, quan es tracti de persones en situació de vulnerabilitat.

Pujar

Aquest nou servei també inclou els comptadors d'ús comercial i industrial?

Sí, qualsevol empresa o activitat el pot sol·licitar.

Pujar

Què haig de fer si estic en una altra companyia i vull contractar aquest nou servei?

Donar-se de baixa de la companyia actual i posar-se en contacte amb TAIGUA, per donar-s'hi d'alta, trucant al 93 736 28 20 o bé enviant missatge al correu electrònic [email protected].

Pujar

Estic obligat/ada a tenir un contracte de manteniment o gestió  de comptador?

No. Segons l'article 60 del Reglament del servei públic d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua de Terrassa, ja no és obligatori que les persones abonades tinguin un contracte de manteniment del comptador. Tanmateix, si no tinc el servei contractat hauré de responsabilitzar-me de fer la substitució del comptador quan s'espatlli o hagi passat el temps de vida útil. 

Pujar

Les quotes van en funció del consum d'aigua?

Les quotes dels comptadors són fixes, no depenen del consum d'aigua, es determinen pel diàmetre del comptador que tenim instal·lat.

Pujar

Com apareixerà aquest concepte a la meva factura?

La quota per la gestió del comptador, es sumarà al concepte de «Quota de Servei», que passarà a dir-se «Quota de servei amb comptador» i que s'incrementarà en 3,95€ (per a comptadors de 15mm).

 

 

 

 

 

 

 

Pujar