La regulació en matèria de consum permet defensar els interessos de les persones consumidores i usuàries, i informar a comerciants, a l'empresariat i qui presti serveis, per tal que coneguin i apliquin les normes referents a consum.

Els requisits generals en matèria de consum que s'han de tenir en compte a nivell d'empresa, tant per complir amb la normativa com per gaudir de l'agraïment i la fidelitat de la clientela, serien els següents:

  • Els horaris: se n'ha d'informar al públic i han de ser visibles fins i tot quan els establiments estan tancats
  • Els preus: han d'estar clarament indicats. En el cas de productes, ha de figurar a cadascun d'ells i, en el cas dels serveis, exhibir un llistat de preus
  • L'ús de la llengua: els rètols, els documents d'ofertes de serveis i els contractes d'adhesió han d'estar almenys en català i s'ha d'estar en condicions de poder atendre a la clientela quan s'expressin en qualsevol de les dues llengües oficials, el català i el castellà. Podeu ampliar la informació lingüística a Català i Empresa. Ja estàs al dia?
  • L'etiquetatge dels productes: han d'estar etiquetats en qualsevol de les dues llengües oficials, el català i el castellà
  • La factura o el tiquet: sempre s'ha de lliurar a la clientela i ha d'incloure, com a mínim, el concepte, l'import amb impostos i la identificació de l'empresa amb el NIF
  • Els fulls de reclamació: se n'ha de disposar
  • La bona informació facilitada prèvia a la venda del producte o servei i  una publicitat veraç

Adhesiu identificatiu d'establiment adherit a la Junta Arbitral

L'adhesió a la Junta Arbitral de Consum és una altra manera de generar confiança en els vostres productes i en els serveis que oferiu, ja que representa una garantia de qualitat i seriositat per al negoci que exhibeix el seu distintiu.

Un bon servei i una bona atenció postvenda ajudaran a fidelitzar la clientela i generar-ne de nova.

 

Document resum de les obligacions dels establiments i empreses en matèria de consum

Per a més informació, us podeu adreçar al Servei de Consum o a l'Agència Catalana de Consum.