Ajuntament de Terrassa il·luminat per la lluita contra el tabac

Cada any el 31 de maig, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) promou el Dia mundial sense tabac i Terrassa commemora aquesta diada per posar èmfasi en els riscos sanitaris inherents al fet de fumar.

Monument a la dona treballadora il·luminat per al dia mundial de lluita contra el tabac

L'epidèmia mundial del tabaquisme causa anualment més de 8 milions de morts, aproximadament un 1,2 de les quals corresponen al fum aliè  al que estan exposades les persones no fumadores.

Només a l'estat espanyol, l'any 2018 van morir 52.000 persones per causes relacionades amb al tabac. Actualment el tabac és la principal causa evitable de mort, i també la causa directa de moltes altres malalties que suposen una important pèrdua de qualitat de vida.

 

Malgrat que durant els darrers anys el consum de tabac entre la població jove ha anat disminuint, actualment el 18% de joves de 17-18 anys de Terrassa fuma diàriament (sense observar-se diferències segons el sexe).

L'edat d'inici al consum de tabac se situa al voltant dels 15 anys, una etapa de la vida en què les persones són més influenciables per la pressió social i de la indústria. Conscienciar la joventut perquè rebutgin les tècniques de manipulació que la indústria del tabac fa servir perquè s'enganxin al tabac i per extensió als productes que contenen nicotina és un repte.

La promoció dels dispositius electrònics amb diversos productes de tabac ha irromput el mercat com a alternativa menys perjudicial i més neta al tabac convencional. D'aquestes noves formes de fumar no se'n coneixen els efectes a llarg termini, però la societat científica recomana considerar de la mateixa manera el tabac convencional que les cigarretes electròniques o els "vapejadors". En qualsevol d'aquestes formes de fumar hi ha nicotina i altres substàncies tòxiques. Per aquest motiu, fumar a través de dispositius electrònics s'equipara al tabac convencional a efectes de publicitat, promoció, venda i consum.

Va a les notícies de salut