Joguines
No són VMP, són aquells aparells sense motor (com patins, patinets i monopatins) o amb motor que no poden proporcionar una velocitat per disseny superior als 6 km/h.

Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)
És un Vehicle d'una o més rodes, d'una sola plaça, amb motor elèctric i una velocitat màxima de disseny d'entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats de seient si estan dotats de sistema d'auto-equilibrat.

Espai reservat per a vianants
Fa referència a aquella part de la via, elevada o delimitada d'una altra manera, reservada a la circulació de vianants. S'inclouen en aquesta definició la vorera, l'andana i el passeig.

Espais per a vianants en calçada
Espais regulats a la calçada amb línia contínua paral·lela a la vorera, deixant un espai interior superior a 0,90 m i amb pictograma pintat a la calçada. Quan aquest espai disposi també del pictograma de cadira de rodes, podrà ser utilitzat així mateix per persones que utilitzen cadires de rodes. Aquest espai tindrà consideració de vorera

Àrea de vianants
Àrea reservada principalment a la circulació de vianants i vehicles sense propulsió amb motor, inclosos bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes. Les limitacions no afectaran a vehicles autoritzats de residents, usuaris d'aparcaments, persones amb mobilitat reduïda, vehicles de mercaderies i taxis entre d'altres.

Carrer de convivència
És una via compartida per vianants, bicicletes, VMP, vehicles de més de dues rodes i trànsit motoritzat, amb limitació de velocitat de 20 km/h. En aquestes zones les persones vianants gaudiran de prioritat sobre qualsevol altre vehicle. Els jocs i els esports estan autoritzats en aquest tipus de carrers.

Zona 30
Una zona 30 és una via o conjunt de vies de circulació especialment condicionades que està destinada en primer lloc a la circulació de vianants. La velocitat màxima de tots els vehicles està fixada en 30 km/h.
Tots els vianants i les vianants tenen prioritat. Les entrades i sortides s'anuncien per senyalització. Les bicicletes i vehicles de mobilitat personal gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre vianants

Zona de càrrega i descàrrega o zona de distribució urbana de mercaderies (DUM)
Espais reservats i amb un horari concret per tal de facilitar la distribució urbana de mercaderies i l'accés als locals i botigues on s'efectua aquesta càrrega i/o descàrrega de materials.