El 24 de març de 2014 es va signar un conveni amb Fundació Mina i amb Mina Aigües de Terrassa en el que es va acordar la creació del Fons social de l'Aigua, que va entrar en vigor el dia 1 d'abril de 2014.

Hi poden accedir les persones beneficiàries de la tarifa social.

El Fons Social de l'Aigua el tramiten directament Fundació Mina i Mina d'aigües de Terrassa , per tant les persones a les quals se'ls hagi atorgat la tarifa social poden demanar-ho a les oficines de Mina (C/ Societat, 26).

L'ajut del fons social s'aplica a 4 factures trimestrals (1 any) i cobreix l'import de la quota de servei no cobert per la tarifa social i l'import dels consums d'aigua del primer bloc (fins a 15 m3/trimestre).

Durant l'any 2015, el total de factures emeses de clients amb tarifa social, ha estat de 4.912, de les quals, 2.009 s'han beneficiat del fons social de l'aigua (662 famílies).

El cost que ha suposat a Fundació Mina l'aplicació del fons social, ha estat de 12.501,39 €

Podeu trobar més informació a la web de Taigua.