Les activitats han de ser compatibles amb el planejament urbanístic de la ciutat i ajustar-se a la regulació vigent, per això cal que comproveu la qualificació urbanística de l'adreça del local, les zones on no és permès ubicar determinats establiments (condicions d'ús i qualificacions urbanístiques) i les limitacions recollides a l'ordenança municipal.

Un cop comproveu que és possible implantar l'activitat, si necessiteu fer obres d'adequació a l'establiment, heu de sol·licitar la corresponent llicència o presentar una comunicació d'obres, tenint en compte l'accessibilitat bàsica als locals.

La tramitació de les obres pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d'activitat, en funció del procediment que correspongui.

El tràmit més freqüent per als establiments és la Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia, que inclou les intervencions d'escassa entitat, com per exemple la instal·lació de rètol, col·locació de falsos sostres, pintura i revestiments, instal·lacions elèctriques, i similars i altres intervencions, de tipus: instal·lació o modificació de l'aparador, canvi de l'ús preexistent (a excepció del canvi d'ús a habitatge), modificació de la distribució, i similars.

Per a conèixer quin procediment heu d'iniciar davant l'ajuntament, podeu respondre les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome) i consultar la informació genèrica sobre llicències i comunicacions prèvies d'obres.