Què és el cadastre?

El Cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Conté la descripció dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials, la inscripció en el mateix és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la propietat.

Què és el valor cadastral?
El valor cadastral és un valor administratiu fixat objectivament per a cada bé immoble i que resulta de l'aplicació dels criteris de valoració recollits en la Ponència de valors del municipi corresponent.

Per determinar el valor cadastral d'un immoble es consideren essencialment els següents components:

  • La localització de l'immoble, les circumstàncies urbanístiques que afectin el sòl i la seva aptitud per a la producció.
  • El cost d'execució material de les construccions, els beneficis de la contracta, honoraris professionals i tributs que graven la construcció, l'ús, la qualitat i l'antiguitat edificatòria, així com el caràcter historicoartístic o altres condicions de les edificacions.
  • Les despeses de producció i beneficis de l'activitat empresarial de promoció, o els factors que corresponguin en els supòsits d'inexistència de l'esmentada promoció.
  • Les circumstàncies i valors del mercat valor del sòl, valor de la construcció i despeses de producció i beneficis de l'activitat empresarial de promoció.

Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat. A aquest efecte, mitjançant ordre ministerial s'ha fixat un coeficient de referència al mercat del 0,5 en el moment d'aprovació i entrada en vigor de la ponència. En els béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no podrà en cap cas superar aquest preu.

Els valors cadastrals es poden actualitzar anualment mitjançant l'aplicació de coeficients aprovats per les corresponents lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Des de quan és efectiva la revisió?
Els nous valors cadastrals entren en vigor a partir de l'1 de gener de 2018.

No estic d'acord amb el valor cadastral resultant de la revisió, puc reclamar?
Les persones propietàries d'immobles que no estiguin d'acord o detectin alguna errada o omissió en la notificació de la valoració cadastral disposen del termini d'un mes des de la seva rebuda per presentar la seva reclamació.

Des del 4 de setembre fins al 29 de desembre de 2017, l'Ajuntament habilita una Oficina d'Informació i Atenció Cadastral al carrer del Pantà, 20 (baixos) on es recollen els recursos i/o reclamacions de la ciutadania sobre la revisió cadastral. Aquest servei funciona amb cita prèvia que s'ha de reservar a través del servei gratuït informació y tràmits per telèfon 010.

Com puc saber el nou valor cadastral del meu immoble?
A partir del dia 1 de setembre de 2017, La Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda enviarà per correu postal a les persones propietàries de béns immobles de Terrassa les claus d'accés a la notificació electrònica, amb les que es podrà accedir a les dades corresponents als nous valors cadastrals disponibles a la plataforma digital de la Direcció General del Cadastre.

Les persones propietàries podran accedir a aquesta plataforma digital des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. Fins al 30 de setembre, les persones que ho prefereixin també podran descarregar-se la notificació a qualsevol dels Centres Cívics i al Casal de Can Parellada, dins el seu horari habitual o directament al Punt d'Informació i Atenció Cadastral situat al carrer del Pantà, 20 (baixos).

Amb el nou valor cadastral hauré de pagar més?
Amb la nova valoració cadastral hi ha immobles que pugen de valor i altres que baixen. Els que baixen, ho faran de cop el primer any, el 2018. Els que pugen, es fracciona l'increment en 10 anys, així si per exemple un immoble té un increment de valor cadastral del 10%, el seu valor a efectes d'IBI pujarà només un 1% cada any fins al 2027.

L'Ajuntament aprova anualment els tipus impositius a aplicar sobre l'IBI, que estan regulats per ordenança fiscal. Per al 2018, l'Ajuntament ha congelat el tipus impositiu general i ha aprovat un topall d'increment màxim dels rebuts, del 5%.

A la pràctica, fruit d'aquesta congelació i del topall, el padró de l'IBI de 2018 baixarà en uns 300.000 € respecte al de 2017. Això no vol dir que baixin tots els immobles, n'hi ha que pugen i n'hi ha que baixen, també en funció dels usos (habitatge, comerç, indústria...). Pel que fa als habitatges, que és l'ús majoritari, el 2018 l'increment absolut mig se situarà per sota dels 6 € per immoble.

Què fer un cop descarregada o rebuda la notificació?
En la notificació s'indiquen bàsicament les dades a través de les quals s'ha obtingut el valor cadastral (que és la suma dels valors del sòl i de la construcció) de cada immoble, així com la base liquidable corresponent a 2017 i la quota tributària que, en principi, correspondrà pagar el 2018.

També s'indica el tipus de recurs o reclamació que es pot interposar contra els valors cadastrals notificats.
Si esteu d'acord amb el contingut, no s'ha de fer cap gestió. Si aprecieu algun error en la notificació (nom o dades de la persona titular, superfície de l'immoble...), podeu adreçar-vos al Punt d'Informació i Atenció Cadastral, amb la documentació acreditativa de l'error.

Aquest punt d'informació està ubicat al carrer Pantà, 20 (baixos) i s'ha de demanar cita prèvia a través del servei gratuït del 010.

Tinc més dubtes, on em puc informar?
L'Ajuntament de Terrassa posa a disposició de tota la ciutadania una Oficina d'Informació i Atenció Cadastral al carrer Pantà, 20 (baixos). En aquest punt es poden fer consultes i també reclamacions sobre la revisió cadastral. Aquest servei funciona amb cita prèvia, que es pot reservar a través del servei gratuït del 010.

Altres enllaços d'interès