Què és el cadastre?

El Cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Conté la descripció dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials, la inscripció en el mateix és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la propietat.

Què és el valor cadastral?
El valor cadastral és un valor administratiu fixat objectivament per a cada bé immoble i que resulta de l'aplicació dels criteris de valoració recollits en la Ponència de valors del municipi corresponent.

Per determinar el valor cadastral d'un immoble es consideren essencialment els següents components:

  • La localització de l'immoble, les circumstàncies urbanístiques que afectin el sòl i la seva aptitud per a la producció.
  • El cost d'execució material de les construccions, els beneficis de la contracta, honoraris professionals i tributs que graven la construcció, l'ús, la qualitat i l'antiguitat edificatòria, així com el caràcter historicoartístic o altres condicions de les edificacions.
  • Les despeses de producció i beneficis de l'activitat empresarial de promoció, o els factors que corresponguin en els supòsits d'inexistència de l'esmentada promoció.
  • Les circumstàncies i valors del mercat valor del sòl, valor de la construcció i despeses de producció i beneficis de l'activitat empresarial de promoció.

Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat. A aquest efecte, mitjançant ordre ministerial s'ha fixat un coeficient de referència al mercat del 0,5 en el moment d'aprovació i entrada en vigor de la ponència. En els béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no podrà en cap cas superar aquest preu.

Els valors cadastrals es poden actualitzar anualment mitjançant l'aplicació de coeficients aprovats per les corresponents lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Des de quan és efectiva la revisió?
Els nous valors cadastrals van entrar en vigor l'1 de gener de 2018.

Amb el nou valor cadastral hauré de pagar més?

Amb la nova valoració cadastral hi ha immobles que pugen de valor i altres que baixen. Els que baixen, ho faran de cop el primer any, el 2018. Els que pugen, es fracciona l'increment en 10 anys, així si per exemple un immoble té un increment de valor cadastral del 10%, el seu valor a efectes d'IBI pujarà només un 1% cada any fins al 2027.

L'Ajuntament aprova anualment els tipus impositius a aplicar sobre l'IBI, que estan regulats per ordenança fiscal. 

Tinc més dubtes, on em puc informar?
A través del servei gratuït del 010.

Altres enllaços d'interès