Us convidem a presentar comunicacions al Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH21

Terminis (deadlines)

  • Enviament de propostes: ampliació del termini fins a l'1/02/2021
  • Comunicació d'acceptació de treballs: ampliació del termini fins al 15/02/2021
  • Lliurament de treballs acceptats en versió definitiva: ampliació del termini fins al 15/03/2021
  • Celebració del congrés: 25 i 26/03/2021

Per poder assistir al congrés cal fer la inscripció seguint les indicacions del formulari d'inscripció. La participació en aquest congrés és gratuïta.

Comunicacions

Les aportacions al congrés contemplen diverses possibilitats que es detallen a continuació. L'avaluació de les propostes es farà mitjançant un Comitè Científic, format per persones expertes en les temàtiques del congrés.

Llengües

S'admetran treballs, per a la seva publicació, en Castellà, Català i Anglès, si bé la llengüa vehicular del congrés serà el Català.

Àmbits i temàtiques

Els eixos temàtics del congrés són els següents:

Dones i Tecnologia

Dones i Salut

Dones i Ciència

Divulgació i comunicació en ciència i tecnologia

Trobareu els descriptors de cada àmbit a l'apartat Organització

Presentació de treballs

Propostes: per a presentar una proposta de comunicació al Congrés, cal remetre un document de 400-500 paraules que contingui:

  • Títol (explícit, precís i que reflecteixi el contingut del treball)
  • Dades d'autoría: noms i cognoms, entitat/empresa, dades de contacte 
  • Objectius i descripció metodològica 

Aquestes propostes cal que siguin trameses, abans de la data a dalt indicada, mitjançant correu electrònic a [email protected]. Totes les propostes seran avaluades per un comitè i es donarà resposta personalitzada d'acceptació.

Un cop acceptada la proposta, caldrà que es desenvolupi en un d'aquests formats: Articles-extended paper, Article-one page paper.

  • Articles-extended paper

Aquests treballs tindran una extensió d'entre 4 i 10 pàgines i s'han de lliurar en format Word o PDF, tot seguint les pautes de la plantilla articles-extended pel que fa a format i contingut.

El títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom i cognom, entitat/empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Introducció /Objectius, Desenvolupament, Metodologia, Resultats, Conclusions i Bibliografia, segons normativa APA o Vancouver, o segons pautes de plantilla articles-extended.

  • Articles-one page paper

Aquests treballs tindran una extensió de 2 i 3 pàgines i s'han de lliurar en format Word o PDF tot seguint les pautes de la plantilla articles-one page pel que fa a format i contingut.

El Títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball, i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom-cognom, entitat/empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Objectius, Proposta i Objectius, Proposta i Resultats, segons pautes de plantilla articles-one page.

Publicació dels treballs

Els treballs acceptats per a la seva presentació/publicació seran editats en un volum digital.

Accessibilitat

Si requeriu suports a la comunicació o mesures d'accessibilitat, sol·liciteu-ho amb antelació al mail de contacte. 

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades mitjançant els formularis seran destinades exclusivament als fins declarats per aquest congrés i no estaran disponibles per a cap altra finalitat ni persona. Les dades que constin als documents lliurats com Articles -Extended i  Articles-On Page seran publicades i la responsabilitat d'aquesta publicació serà dels autors corresponents.

Contacte

Per a qualsevol informació complementària o comunicació, podeu adreçar-vos al correu electrònic [email protected]