Creat el 1994

Facilita informació general en matèria de Dret civil, matrimonial i penal,  i respon a demandes explícites.

Les serves funcions són:

  • Dret Civil: assessorament sobre responsabilitat civil, contractes d'arrendament, hipoteques, servituds, successions i herències, processos executius, indemnitzacions per danys i perjudicis, reclamacions de quantitat...
  • Dret Penal: assessorament sobre qualsevol tema penal que afecti a les dones (denúncies per violència, judicis de faltes i/o delictes, mesures cautelars, agressions sexuals, etc.)
  • Dret de Família: assessorament sobre els processos de separació i divorci, filiació, adopcions, parelles de fet, mesures provisionals i mesures cautelars.
  • Valoració del cas i possibilitat d'accedir al torn d'ofici (justícia gratuïta) amb acord previ amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa.