El dret a l'aigua és universal i així significa que totes les persones i unitats familiars han de tenir-hi accés i, especialment, aquelles més vulnerables o en risc d'exclusió social. Per això l'any 2013 l'Ajuntament va ser pioner en aprovar una tarifa social en les quotes del servei d'abastament per a ús domèstic, per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30 m³ al trimestre. 

En aquests darrers anys, s'ha anat ampliant el col·lectiu de persones beneficiàries. L'any 2014 va incorporar les i els pensionistes i, l'any 2015 les famílies amb rendes més baixes. El darrer canvi es va introduir l'any 2020, amb la inclusió de noves mesures dirigides a les persones més vulnerables com la bonificació fins al 100% de la quota de servei, l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER) o el canvi de nom gratuït pels titulars d'aquestes llars (RER).


Pots consultar els requisits per sol.licitar les bonificacions a la Seu Electrònica 

Aquestes reduccions es poden complementar amb els ajuts d'emergència social que concedeix l'Ajuntament, a través dels Serveis Socials municipals, que en determinats casos poden arribar a cobrir la totalitat de la factura de l'aigua. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya també ofereix bonificacions en el cànon de l'aigua, que és un impost que figura a la factura.

Trobareu més informació a la web de l'ACA. 

Finalment, el març de 2022 es va aprovar la instrucció municipal per a la instal·lació de comptadors d'aigua  provisionals d'emergència social per a persones o unitats de convivència en situació de risc d'exclusió residencial, que es pot sol·licitar a la Seu Electrònica

Qui pot accedir a la Tarifa Social? 

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d'aigua en règim d'ús domèstic per al primer i segon tram de consum que poden optar en aquesta bonificació han de complir els següents requisits, segons marca l'Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial de Caràcter Públic no Tributari sobre la Prestació del Servei Públic d'Abastament d'Aigua a Terrassa de 2021.  
 
Els requisits necessaris són els següents: 
 
1. Ser major de 18 anys.
2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana  la tarifa social.
3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als següents: 
  
Residents                  Límit ingressos
1                                    11.154,82 €
 2                                    15.616,75 €
 3 o més                         20.078,68 €
 
4. Que la persona sol·licitant, ni cap altre que visqui a l'habitatge, disposi d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.
 
Fins quan dura?
 
La quota social s'aplica un cop es comproven i es validen els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any i, un cop passat aquest temps, l'Ajuntament validarà de nou el compliment dels requisits. Cal assenyalar que la bonificació de la tarifa social no s'aplica quan les persones beneficiàries superin el segon tram de consum, o sigui quan la xifra de consum d'aigua sigui superior a 30 m³/trimestre. 
 
On es pot presentar la sol·licitud?
  • Per internet:
  • Presencialment:
    • A les Oficines d'Atenció Ciutadana dels Districtes; a les de l'àrea de Drets Socials (crta de Montcada, 596) i a les de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat (c/ del Pantà, 22) 
 
Documentació que cal aportar
  • Instància de sol·licitud (original)
  • La darrera factura trimestral del subministrament d'aigua
  • L'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques (original), que permet comprovar el nivell de renda de tots els residents
 
Més informació: