L'Ajuntament de Terrassa va ser pioner a l'aprovar una tarifa social de l'aigua a les tarifes del servei d'abastament d'aigua per a l'any 2013. Aquesta tarifa suposa una reducció del 90% de la quota de servei, respecte la tarifa normal establerta, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre), per a ús domèstic amb sistema de comptador individual.

L'any 2014, es manté la tarifa social sense aplicar-hi cap increment de preu, i s'aprova una ampliació del col·lectiu de famílies que poden tenir accés a la tarifa social, afegint als pensionistes.

En el primer any d'aplicació de la Tarifa Social s'hi van acollir 505 famílies. Segons les dades facilitades per la concessionària, al llarg del 2013 s'han emès un total de 745 factures a les quals se'ls ha aplicat la tarifa social. El total de factures bonificades, va suposar un import total de 7.553'80 €.

Al llarg del 2014 es van tramitar 1.068 sol·licituds de la tarifa social, de les que 663 es van atorgar (62%). D'aquestes, i des del mes de juny en que es van incloure els pensionistes com a beneficiaris, 35 corresponen a aquest col·lectiu (5,3%). A finals de l'any 2014 ja disposen de la tarifa social un total de 937 famílies, i l'impacte econòmic d'aquest any ha estat de 27.991,66€.

A començaments de 2015, els Serveis Socials i els de Medi Ambient, juntament amb la concessionària del servei d'abastament, van realitzar una valoració del resultat de l'aplicació de la tarifa social, de la repercussió econòmica per la minoració dels ingressos, del nombre i tipus de beneficiari que ha obtingut aquesta tarifa, de la dificultat d'accés per part de la ciutadania donades les condicions establertes i de l'experiència en la tramitació de la mateixa.

Atès que l'objectiu de la Tarifa Social és contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a la població en situacions de vulnerabilitat econòmica i social i, tenint en compte aquesta valoració conjunta, en data 26 de febrer de 2015, l'Ajuntament en Ple aprova una nova modificació dels requisits per accedir a la tarifa social d'abastament d'aigua, que entra en vigor el dia 1 de juliol de 2015 i que amplia, encara més, aquest col·lectiu, obrint-la a qualsevol família que no superi el nivell màxim de renda establert i no disposi d'altres immobles o propietats, excepte l'habitatge propi.

Durant el 2015, s'han tramitat 1.035 sol·licituds, de les que 905 s'han atorgat (87,44%). Actualment disposen de la tarifa social un total de 1.686 famílies i l'impacte econòmic de l'any 2015 ha estat de 50.807,43 €.

REQUISITS PER SER BENEFICIARI DE LA TARIFA SOCIAL A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2015

 1. Ser major de 18 anys.
 2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social de l'aigua.
 3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferior als que s'estableixen en el següent quadre, que pren com a referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en els termes següents:
 • Per un membre: IRSCx1,4.
 • Per a cada membre a partir del primer, de la unitat de convivència: IRSCx1,4x0,4, fins al límit de 3 membres.

Residents      Límits renda (2016)

1                            11.154,82

2                           15.616,75

3 o més               20.078,68


Aquests ingressos faran referència als ingressos de renda anual, entenent-se com a tals la suma dels rendiments nets del treball i de qualsevol altra prestació o rendiment net.

 • Ingressos de renda anual = rendiments nets de treball + qualsevol altra prestació o rendiment net.
 • Rendiments nets de treball = rendiment íntegre – despeses deduïbles.

Criteris de càlcul dels ingressos de renda anuals

 • Es consideren les rendes no exemptes. En la consulta a l'AEAT, si origen és "1" es comproven les caselles de l'IRPF, si origen és "3", les d'imputacions de rendes.

Per tant,

 • Si la persona fa la declaració de IRPF (Origen "1"), se sumaran les següents caselles d'IRPF: 15+30+40+60+116+143+171+200+201+202+203.
 • Si la persona no ha de declarar IRPF (Origen "3"): es realitzarà el següent càlcul amb les caselles corresponents a les imputacions de renda: 1+3+5-7.

En cas que la persona sigui reconeguda com a incomplidora de les seves obligacions, li serà denegada fins que aporti documentació de l'agencia tributària relativa als seus ingressos i es comprovi que compleix els requisits.

 1. No disposar ni la persona sol·licitant ni cap altra que visqui a l'habitatge, d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

Per a la seva tramitació cal presentar:

 • Instància de sol·licitud. (original)
 • Factura trimestral (darrera) del subministrament d'aigua. (original i còpia)
 • Autorització per a la consulta de les dades a l'Agència Tributària(*).

(*) Consulta per a la comprovació del nivell d'ingressos, de tots els residents en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua , majors de 18 anys, o que seran majors d'edat en els propers 4 anys.

Termini d'aplicació

La quota social s'aplicarà quan s'hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any. Un cop passat aquest any, l'Ajuntament validarà de nou el compliment dels requisits, fins al termini màxim de 4 anys, a partir del qual caldrà fer una nova sol·licitud.

Tramitació de la bonificació de la tarifa social a la Seu Electrònica