Bonificacions en la Taxa de Gestió de Residus

La taxa per a la gestió dels residus és un tribut municipal que té com a objectiu cobrir els costos de la recollida, el transport, el tractament, la valorització i la disposició del rebuig dels residus municipals generats als domicilis.

La ciutadania hem de cobrir progressivament el 100% d'aquests costos; a Terrassa, en aquests moments, només en cobrim un 75%. A la nostra ciutat, aquesta taxa es paga per habitatge i el càlcul s'efectua sobre el nombre de persones que hi resideixen.

La taxa preveu tot un seguit de bonificacions en funció de la situació econòmica i les característiques de les famílies i per bones conductes ambientals.

En aquest sentit, hi ha dues bonificacions ambientals:

Bonificacions en la taxa per l'ús de deixalleries

  • De 4 a 6 aportacions a l'any : 10% sobre la quota de la taxa de gestió de residus
  • De 7 a 12 aportacions a l'any: 15% sobre la quota de la taxa de gestió de residus
  • Més de 12 aportacions a l'any: 20% sobre la quota de la taxa de gestió de residus

Bonificacions en la taxa per autocompostatge

Si fem autocompostatge amb la fracció orgànica dels nostres residus podrem tenir una bonificació d'un 50% sobre la quota de la taxa de gestió de residus.

Altres bonificacions