Ja es poden consultar les llistes després de les reclamacions a través del web del Departament:

En aquest altre enllaç podeu consultar l'oferta inicial de places de cada centre pel curs 2024-2025

Què és l'OME?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) s'ocupa de gestionar els tràmits administratius de l'escolarització de l'alumnat de Terrassa per a les etapes d'Infantil, Primària i Secundària de tots els centres educatius públics i concertats.

El servei atén les sol·licituds presentades dins i fora dels terminis de preinscripció i matricula.

Escolarització dintre del termini ordinari

El Departament d'Educació de la Generalitat estableix quin és el període ordinari per tal de sol·licitar plaça escolar pel següent curs. També regula el barem i els criteris a seguir per l'assignació del centre escolar.

Més Informació...

Escolarització fora del termini ordinari

Una vegada finalitzat el període estipulat pel Departament d'Educació es permet sol·licitar plaça escolar fora del termini ordinari. En aquest cas no es tenen en compte zones ni puntuacions. La normativa vigent regula els criteris que les Comissions de Garanties d'Admissió (CGA) utilitzaran per assignar una plaça escolar

Més informació...

Comissió de Garanties d'Admissió (CGA)

Les Comissions de Garanties d'Admissió vetllen en tot el procés d'admissió per procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar de Terrassa

Més informació...

Projecte d'Equitat Educativa

Aquest projecte pretén garantir l'equitat educativa reduint l'impacte social i les desigualtats entre l'alumnat de les diferents escoles.

Més informació...