Amb la nostra activitat diària cada dia generem residus: restes de productes que ja no ens serveixen i dels quals ens en volem desprendre. Abans de llençar-los cal que ens assegurem que no els podem aprofitar més, i després lliurar-los al contenidor adient per garantir així el seu reciclatge i reaprofitament com nous productes, sempre que sigui possible.

Participar en la recollida selectiva de residus, fent el primer pas en la separació de les deixalles a la llar, és un gest cívic que redueix costos ambientals, econòmics i socials, ja que els residus són aprofitables a través del seu reciclatge i recuperació, convertint-los en nous recursos.

A terrassa funciona el model de recollida de residus de 5 fraccions.
Aquest model de recollida és el més habitual a Catalunya i es basa en la col·locació de contenidors, al carrer:

  • Groc per als envasos lleugers, metàl·lics i brics.
  • Verd per als envasos de vidre,
  • Blau per al paper i cartó.
  • Marró per a la fracció orgànica.
  • Gris per a la fracció resta, és a dir aquells residus que no requereixen una gestió específica.

Consulteu tota la informació dels residus que van a cada contenidor.