Tarifes del servei públic municipal de proveïment d'aigua 

En data 19 de desembre de 2013, l'Excm. Ajuntament en Ple aprovà, entre d'altres, les tarifes del servei públic municipal de proveïment d'aigua per l'any 2014 corresponents a les tarifes de connexió a la xarxa, tarifes de servei, de tràmits administratius i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència municipal.

En data 6 de febrer de 2014, la Comissió de Preus de Catalunya aprovà les tarifes del servei de competència local subjectes al règim de preus autoritzats.
 
Pel 2015 no es va modificar la tarifa i per al 2016 per part de la concessionària es va presentar proposta de revisió que va ser va ser informada desfavorablement per part de l'Ajuntament i ha estat denegada per la Comissió de Preus de Catalunya, per tant segueixen vigents les tarifes que van ser aprovades per al 2014.

 
Consulteu les tarifes actualitzades.