Els districtes són les divisions territorials més grans de la ciutat i funcionen en algunes competències com a unitats de gestió municipal de proximitat. A Terrassa hi ha set districtes que inclouen els barris consolidats del municipi i algunes àrees de població disseminades.

El seu origen respon a criteris censals i la divisió coincideix en molts casos amb barreres naturals que s'han convertit -amb el temps- en eixos viaris importants.

Com unitats de gestió municipal de proximitat, els districtes compten amb la figura del regidor de districte, amb serveis municipals descentralitzats i amb òrgans de participació ciutadana en els assumptes públics:

Regidories de districte
Els Regidors/regidores de districte vetllen pel manteniment de les relacions amb la ciutadania i les entitats i fan el seguiment de l'acció del govern en el territori respectiu.

Oficina del districte
Seu de la regidoria de districte i de la coordinació tècnica del districte.

Consells Municipals de Districte
Òrgans de consulta i participació ciutadana en els assumptes públics, formats per representants de les entitats del territori i dels grups polítics municipals. La presidència del consell de districte recaurà en el regidor o la regidora, membre de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots en les darreres eleccions municipals en l'àmbit territorial del districte, que sigui nomenat per l'Alcaldia.