Las solicitudes de plaza escolar FUERA DE PLAZO ordinario para el curso 2022-23 se pueden realizar a través del siguiente enlace:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4081

Le informamos que durante el mes de agosto la atención presencial estará cerrada pero seguirá activo el trámite en la web (realizar el trámite a través de la web es lo mismo que hacerlo presencialmente)


¿Qué es la OME?

La OME o Oficina Municipal de Escolarización es el organismo que se ocupa de gestionar la escolarización del alumnado de la ciudad de Terrassa para las etapas de primaria y secundaria en todos los centros educativos públicos y concertados de la ciudad.

Escolarització dintre del termini ordinari

El Departament d'Educació de la Generalitat estableix quin és el període ordinari per tal de sol·licitar plaça escolar pel següent curs. També regula el barem i els criteris a seguir per l'assignació del centre escolar.

Més Informació...

Escolarització fora del termini ordinari

Una vegada finalitzat el període estipulat pel Departament d'Educació es permet sol·licitar plaça escolar fora del termini ordinari. En aquest cas no es tenen en compte zones ni puntuacions. La normativa vigent regula els criteris que les Comissions de Garanties d'Admissió (CGA) utilitzaran per assignar una plaça escolar

Més informació...

Comissió de Garanties d'Admissió (CGA)

Les Comissions de Garanties d'Admissió vetllen en tot el procés d'admissió per procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar de Terrassa

Més informació...

Projecte d'Equitat Educativa

Aquest projecte pretén garantir l'equitat educativa reduint l'impacte social i les desigualtats entre l'alumnat de les diferents escoles.

Més informació...