Informació sobre:

Contaminació lluminosa:

S'entén com a contaminació lluminosa l'emissió directa o indirecta cap a l'atmosfera de llum procedent de fonts artificials, en diversos rangs espectrals. Els seus efectes manifestos són: la dispersió cap al cel (skyglow), la intrusió lumínica, l'enlluernament i el sobreconsum d'electricitat.

No s'ha de confondre l'intent de minimitzar la contaminació lluminosa amb la idea de deixar a les ciutats i pobles amb una il·luminació deficient. Al contrari, les accions portades a terme per reduir la contaminació lluminosa solen portar associades una millora de la qualitat de la il·luminació ambiental.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enlluernament per a la protecció del medi nocturn la defineix com: "l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums".

La normativa referent a aquesta matèria té com a finalitat la regulació de sistemes d'il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i globalment millorar l'eficiència del procés, cosa que comportarà l'estalvi d'energia i de recursos naturals.

El Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa al terme de Terrassa es va aprovar el 30 de novembre de 2006. En aquest mapa s'observen  les zones de protecció E1, E2 i E3 que preveu la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn.

Camps electromagnètics:

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa realitza diverses actuacions pel que fa al control dels nivells del camp electromagnètic al municipi.

 

Podeu consultar el document on trobareu tots els treballs realitzats en aquest àmbit.

Enllaços d'interés: