El pla local antiestigma en salut mental de Terrassa està impulsat per la Taula de Salut Mental i l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'entitat Obertament.Per la salut mental dóna la cara.

La Taula de Salut Mental ha anat desenvolupant les diferents línies d'actuació segons les prioritats consensuades. Una d'elles és la comissió de treball de l'antiestigma que al maig del 2019 entoma el projecte de desenvolupar el pla local de lluita contra l'estigma de Terrassa a través de la metodologia de l'entitat Obertament.

La raó de ser d'Obertament és la de lluitar contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi.

El tema és la lluita contra l'estigma des del món local i,  en concret, el procés d'elaboració del pla prèvia diagnosi realitzada a Terrassa. Una de les primeres accions que es suma a aquest pla local antiestigma és La Campanya d'Obertament: Jo tampoc estic bé, i tu, com estàs? relacionada amb la situació actual de pandèmia. 

El projecte consta de:

Un itinerari: conjunt de formacions i accions d'assessorament per tal de capacitar i empoderar a un territori, conjunt d'entitats o sector per al seu lideratge antiestigma. 

Un Pla Antiestigma: és un partenariat entre representants de grups d'interès diversos d'un territori, decidit a acabar amb l'estigma i la discriminació per raons de salut mental, que inicien col·lectivament un treball regular per tal de definir, planificar i executar accions, activitats i projectes efectius de lluita contra l'estigma amb continuïtat en el seu territori.

El projecte es va iniciar amb la difusió d'una enquesta que mesura la intenció de conducta de la gent vers les persones amb problemes de salut mental. Es va realitzat via telemàtica i de forma anònima fins setembre de 2019. Es van obtenir 792 respostes.

Les formacions de lluita contra l'estigma es van iniciar a l'octubre 2019, i continuen al llarg del 2020. 

El pla antiestigma, es comença a desenvolupar a inicis del 2020, amb la concreció d'un grup motor. A partir d'aquí es fan sessions periòdiques de treball, que no s'aturen per la covid-19, sinó que s'adapten.

En concret, aquest pla recull els principis orientadors, els objectius, la diagnosi (recull d'experiències prèvies, mapa d'actors, mapa de visions i percepcions), les línies de treball amb els objectius, la planificació d'activitats i finalment el seguiment i l'avaluació.

Paral·lelament en el marc de treball del grup motor, ha sorgit la iniciativa d'una acció col·lectiva de lluita contra l'estigma amb el binomi de Cultura i Salut, en la que  des d'ara i fins al Dia Mundial de la salut mental del 2021 s'articuli a primera persona en salut mental i professionals de la cultura en la co-creació de diverses manifestacions artístiques que formaran el festival Creativament.

El grup motor que ha estat treballant amb Obertament el projecte:

 •  Activament
 • Servei de rehabilitació comunitària (CST)
 • CSMA-(CST)
 • Associació AIDE
 • Club Social Egara (Fundació Salut Mental Catalunya)
 • Serveis de l'Ajuntament de Terrassa: Oficina de Capacitats Diverses, Serveis Socials i Salut Comunitària

Justificació del Pla Local Antiestigma de Terrassa

És probable que un dia, una persona del nostre entorn experimenti un problema de salut mental. No obstant això, la salut mental segueix sent un tema tabú a la nostra societat, envoltat de prejudicis, ignorància i por.

Però què vol dir quan parlem de l'estigma? L'estigma fa referència a l'atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones, les quals passen a ser vistes, pensades i tractades a través d'un prisma construït a força de prejudicis i manca d'informació. Les persones amb problemes de salut mental són considerades imprevisibles, incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, febles i agressives. Estereotips tots que no es corresponen amb la realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments que les persones tenen envers les que tenen algun problema de salut mental.

Com d'estès està l'estigma?

Segons dades de "L'estigma i la discriminació a Catalunya  2016", estudi elaborat per la UAB per a Obertament:

 • El 80,1% de les persones amb un problema de salut mental a Catalunya han patit discriminació i estigma
 • El 55 % han estat discriminades bastant o molt freqüentment
 • El 82% de les persones a Catalunya amb trastorn oculten el seu diagnòstic com a estratègia per fer front al tracte discriminador
 • El 89% de les persones a Catalunya amb trastorn mental han desistit de fer alguna activitat per evitar ser discriminats

A Terrassa, disposem de les dades obtingudes a través de l'enquesta de diagnosi del treball del pla de lluita contra l'estigma, que corroboren que cal desenvolupar polítiques públiques i accions concretes de lluita contra l'estigma a la ciutat:

 • Un 19% de les persones enquestades afirmen haver passat o estar passant per algun problema de salut mental
 • Només el 28% de les persones enquestades estarien disposades a conviure amb una persona que hagi passat per aquesta experiència
 • El 80% de les persones que han passat per un problema de salut mental afirmen haver patit discriminacions per aquesta raó

Aneu a l'actualitat de salut comunitària