Què és un pla educatiu d'entorn?

Un pla educatiu d'entorn és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Té dos objectius: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes de barris per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori.

Treballem fent xarxa

Hi participen el Departament d'Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Ciutadania i Districtes), els centres educatius, les entitats de lleure educatiu, les AMPA i altres entitats o Fundacions com la Fundació Jaume Bofill o la Fundació Autònoma Solidària.

Com ha evolucionat a Terrassa?

Encetat l'any 2004 a partir de projectes existents -Pla estratègic i Comunitat d'aprenentatge-, funciona a ple rendiment el curs 2005-2006. El 2006-2007 s'amplia a la totalitat dels districtes 6 i 2 i es coordina amb el Pla de barris. Durant el curs 2007-2008 torna a créixer i abasta tot el districte 3. El 2008-2009 integra les escoles bressol i les llars d'infants públiques. A l'inici del curs 2009-2010 s'incorporen en el projecte centres escolars de nova creació i centres concertats. El curs 2017-2018 es fa un procés de diagnosi per la posada en marxa d'un nou Pla Educatiu d'Entorn al Districte 4 i Can Boada en el curs 2018-2019.

Quines activitats es fan a l'actualitat?

Les activitats es poden classificar en tres categories: les que s'adrecen a l'alumnat (tallers d'impuls a la lectura i l'aprenentage, tallers d'estudi assistit, classes d'àrab, ajuts individuals per a la participació en activitats extraescolars, tutories d'acompanyament), els programes per a famílies (mediació i formació en català) i les actuacions de col·laboració amb l'entorn (suport a l'espai de reforç escolar de les entitats de lleure, promoció del servei comunitari i seguiment del Pla Català de l'Esport).

El Pla Educatiu d'Entorn és el marc d'altres actuacions que es porten a terme amb d'altres vies de finançament i contribueixen a facilitar l'èxit educatiu i la cohesió social de l'alumnat i les seves famílies. Són els projectes musicals i artístics a les escoles, els patis oberts i el programa "Instituts oberts".