Us convidem a presentar comunicacions al Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH23

Terminis (deadlines)

  • Enviament de propostes: fins al 13/01/2023
  • Comunicació d'acceptació: fins al 01/02/2023
  • Lliurament de treballs acceptats en versió definitiva: fins al 24/02/2023
  • Celebració del congrés: i 3 de març de 2023
  • Preu: la participació és gratuïta

Comunicacions

Les aportacions al congrés contemplen diverses possibilitats que es detallen a continuació. L'avaluació de les propostes es farà mitjançant un Comitè Científic, format per persones expertes en les temàtiques del congrés.

Llengües

S'admetran treballs, per a la seva publicació, en Castellà, Català i Anglès, si bé la llengüa vehicular del congrés serà el Català.

Àmbits i temàtiques

Els eixos temàtics del congrés són els següents:

Dones i Salut

Dones, Ciència i Tecnologia

Dones, Divulgació i Comunicació

Trobareu els descriptors de cada àmbit a l'apartat Organització

Presentació de treballs

Propostes: per a presentar una proposta de comunicació al Congrés, cal remetre un document de 400-500 paraules que contingui:

  • Títol (explícit, precís i que reflecteixi el contingut del treball)
  • Dades d'autoría: noms i cognoms, entitat/empresa, dades de contacte 
  • Objectius i descripció metodològica 

Aquestes propostes cal que siguin trameses, abans de la data a dalt indicada, mitjançant correu electrònic a [email protected]. Totes les propostes seran avaluades per un comitè i es donarà resposta personalitzada d'acceptació.

Un cop acceptada la proposta, caldrà que es desenvolupi en un d'aquests formats: Articles-extended paper, Article-one page paper.

  • Articles extended paper

Aquests treballs tindran una extensió d'entre 4 i 10 pàgines i s'han de lliurar en format Word, abans del 24/02/2023, tot seguint les pautes de la plantilla extended paper (versió en català), pel que fa a format i contingut.

El títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom i cognom, entitat o empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Introducció /Objectius, Desenvolupament, Metodologia, Resultats, Conclusions i Bibliografia, segons normativa APA o Vancouver, o segons pautes de plantilla articles-extended paper .

  • Articles one page

Aquests treballs tindran una extensió de 2 i 3 pàgines i s'han de lliurar en format Word, abans del 24/02/2023, tot seguint les pautes de la plantilla one page (versió en català), pel que fa a format i contingut.

El Títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball, i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom-cognom, entitat o empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Objectius, Proposta i Objectius, Proposta i Resultats, segons pautes de plantilles articles-one page paper.

Publicació dels treballs

Els treballs acceptats per a la seva presentació/publicació seran editats en un volum digital.

Accessibilitat

Si requeriu suports a la comunicació o mesures d'accessibilitat, sol·liciteu-ho amb antelació al mail de contacte. 

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades mitjançant els formularis seran destinades exclusivament als fins declarats per aquest congrés i no estaran disponibles per a cap altra finalitat ni persona. Les dades que constin als documents lliurats com articles extended paper i articles one page seran publicades i la responsabilitat d'aquesta publicació serà dels autors corresponents.

Contacte

Per a qualsevol informació complementària o comunicació, podeu adreçar-vos al correu electrònic [email protected].