Quina gestió correspon?
El Decret de Residus Comercials  de 12 de juliol de 2010 concreta alguns aspectes de l'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa, com són els horaris, dies i sistemes de lliurament dels residus.

Les determinacions contingudes al Decret són d'obligat compliment per part de les activitats econòmiques en general, i fan referència tant als residus que són recollits pel servei municipal, com a aquells residus que són objecte de recollida per part d'una empresa autoritzada contractada pel titular de l'activitat.

El Decret està estructurat en 5 annexos, en relació amb els àmbits de recollida de residus comercials, de manera que a cada activitat li és d'aplicació només un sol dels annexos, que conté les instruccions necessàries pel lliurament de tots els residus que genera, ja sigui al servei municipal o a una empresa contractada.

Per saber quin és l'annex que cal aplicar tan sols és necessari conèixer l'emplaçament del local i si genera més de 1000 litres de residus al dia.

Annex 1 a 4 per aquelles activitats que fan menys de 1000 litres de residus al dia

 

Annex 1: àmbit zona vianants al centre

 • Paper i cartró: Recollida porta a porta
On Quan Observacions
Plegats, a la porta de l'establiment Dimecres i divendres vespre, a les 20:00 hores Si cau en festiu, el servei es farà  al dia immediat laborable següent

 

 • MATÈRIA ORGÀNICA: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).
On Quan Com
A la porta de l'establiment
 
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 20:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment

 

a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada): Als contenidors situats a la via pública (Veure annex amb els punts i horaris per dipositar la resta i els residus d'envasos amb el sistema de retirada diària de contenidors).

b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000). 

On Quan Com

A la porta de l'establiment

Dimarts i dijous, a les 20:00 hores

 

En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment

 • Altres Fraccions de Residus: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d'oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, tòners d'impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents…)

Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria.

Els residus objecte d'una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya. El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

Inici

 

 

Annex amb els punts i horaris per dipositar la resta i els residus d'envasos amb el sistema de retirada diària de contenidors:

 • Jaume Cantarer / Vall: 20:30 – 23:30 hores
 • Unió / Major: 20:30 – 23:30 hores
 • Gaudí / Tete Montoliu: 19:45 – 22:45 hores
 • Major, 1: 20:30 – 23:30 hores
 • Pl. Vella / Major: 20:30 – 23:30 hores
 • Cardaire: 19:45 – 22:45 hores
 • Unió / Rv de Montserrat: 20:30 – 23:30 hores
 • Esglesia: 19:45 – 22:45 hores
 • Unió / Iscle Soler: 20:30 – 23:30 hores

 

Annex 2: àmbit zona comercial centre excepte zona de vianants. 

 • Paper i cartró: Recollida porta a porta
On Quan Observacions
Plegats, a la porta de l'establiment
 
Dimecres i divendres vespre, a les 20:00 hores
 

 

Si cau en festiu, el servei es farà  al dia immediat laborable següent

 

 

 • Envasos (plàstics, llaunes, tetra-brics…): Servei general. Contenidors amb tapa groga, ubicats a la via pública.
   
 • Vidre: Servei general. Contenidors específics pel vidre ubicats a la via pública.
   
 • Matèria Orgànica: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient,937397000).
On Quan Observacions
A la porta de l'establiment
 

 

Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 20:00 hores
 

En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment.

 

 • Resta:

a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada): 

On Quan

 

Als contenidors situats a la via pública
 

Qualsevol dia, entre les 20:00 i les 22:00 hores

 

b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000). 

On Quan Observacions
A la porta de l'establiment Dimarts i dijous, a les 20:00 hores

 

En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment.

 

 • Altres fraccions de residus: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d'oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, tòners d'impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)

Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria.

Els residus objecte d'una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya. El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

Inici

Annex 3: àmbit zona altres eixos comercials. 

 • Paper i Cartró: Recollida porta a porta
On Quan Observacions
Plegats, a la porta de l'establiment Dimarts i dijous vespre, a les 20:00 hores

 

Si cau en festiu, el servei es farà  al dia immediat laborable següent

 

 • Envasos (plàstics, llaunes, tetra-brics…): Servei general. Contenidors amb tapa groga, ubicats a la via pública.
   
 • Vidre: Servei general. Contenidors específics pel vidre ubicats a la via pública.
   
 • Matèria orgànica: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).
On Quan Observacions
A la porta de l'establiment
 
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 14:00 hores
 

 

En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment.

 

 

 • Resta:

a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada):

On Quan

 

Als contenidors situats a la via pública

 

Qualsevol dia, entre les 20:00 i les 22:00 hores

 

b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000). 

On Quan Observacions

 

A la porta de l'establiment
 

Dimarts i dijous, a les 14:00 hores
 

En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S'emmagatzema a l'establiment.

 

 • Altres fraccions de residus: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d'oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, toners d'impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)

Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

Els residus objecte d'una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya. El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.
 

Inici

 

Annex 4. Resta de carrers en zona urbana de la ciutat, dins l'àmbit del servei de recollida de Residus llevat productors de més de 1000 l/dia i altres que l'Ajuntament determini per interès municipal.

Hauran d'utilitzar els serveis municipals generals de recollida de residus (contenidors a la via pública) pel que fa a les fraccions de residus municipals d'orgànica, resta, paper-cartró, envasos i vidre.

 • Altres fraccions de residus: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d'oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, tòners d'impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents…)Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

Els residus objecte d'una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya. El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.
 

Inici

Annex 5

A) Àmbit d'aplicació
Polígons industrials, sol no urbanitzable, activitats en qualsevol emplaçament, dins el terme municipal, que generen més de 1000 litres diaris de residus i aquelles que l'Ajuntament determini que, per llurs característiques i per la incidència que puguin tenir sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient, hagin de ser gestionats directament pels mateixos productors o posseïdors (l'Ajuntament podrà obligar els posseïdors de residus que, per llurs característiques esdevinguin perillosos o difícils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar, a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necessàries per facilitar-ne la gestió.

L'Ajuntament haurà de fonamentar les obligacions que derivin d'aquesta determinació en raons justificades i basades en les característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient).

B) Condicions d'ús del servei de recollida de residus comercials mitjançant empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

 • Fraccions de residus

Caldrà disposar d'espai interior suficient per fer la selecció i emmagatzematge de les diferents fraccions de residus, mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, i lliurar-los separadament per materials de manera que permetin, sempre que sigui possible, el seu reciclatge, recuperació o valorització. Totes les fraccions de residus es gestionaran mitjançant empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya, vetllant per tal que el lliurament d'aquests residus no representi, en cap cas, una molèstia per als veïns i usuaris de la via pública.

 • Documentació justificativa

El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament el document que acrediti la correcta gestió dels residus, amb detall de les fraccions objecte del contracte, i els justificants dels lliuraments efectuats, amb indicació del pes de cada una de les fraccions lliurades.

 

Inici