ATENCIÓ

El càlcul dels preus de les quotes i serveis són purament orientatius i no tenen validesa definitiva, es limiten a informar a les famílies i potencial alumnat del cost aproximat dels serveis oferts pels centres municipals. En les Escoles d'Art i Música s'ha incorporat la modalitat d'un sol membre (alumnat major d'edat) que contempla l'ordenança definitiva.

Arran la implantació de la tarifació social, les quotes d'aquestes escoles es calculen a partir del nivell d'ingressos familiars i altres factors. Més informació a la pàgina general de Tarifació Social

Trieu el simulador de preus:

 

Simulador de quota de les Escoles Bressols Municipals

Trieu el nombre de membres de la unitat familiar:


 

Indiqueu els ingressos nets de la unitat familiar:

€  (ex. 23900.50)
 

Indiqueu el curs que faria l'Infant:


 

Indiqueu els serveis desitjats: 

 

  
 

Referències: Taula de trams  Quotes escola

 

IMPORTANT: aquest càlcul és orientatiu. Cal afegir-hi, si és el cas, els tractaments específics que es poden consultar a continuació i que són acumulatius.

Tractaments específics destacats

  • Famílies monoparentals i nombroses: Sobre el resultat del càlcul d'ingressos per unitat familiar, es deduiran dels ingressos anuals 525 € si són famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 800 € si són de categoria especial, per cada fill/a de la unitat familiar que consti al títol vigent.
  • Famílies amb dos fills/es al centre: Si la família té dos fills/es matriculats a l'escola, se li aplicarà un tram corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar i dos trams si hi té tres o més fills/es matriculats. En el cas que el tram de renda familiar correspongui ja al tram 1 s'aplicarà aquest.

Podeu també consultar la resta de Tractaments Específics