Logo de Terrassa ciutat amiga de les persones grans

El Projecte Terrassa Ciutat Amiga de la Gent Gran, és un programa d'abast mundial, impulsat per la OMS, que engloba el concepte d'envelliment actiu i promou l'anàlisi de la vida de les persones grans. El projecte requereix de la participació de les persones grans i dels governs locals. Basa la participació de les persones grans en el diagnòstic de les condicions de la ciutat i en les fases posteriors del disseny i la implementació del pla d'acció. D'altra banda, el projecte requereix el compromís del govern local tant pel que fa a la planificació dels serveis municipals tenint en compte el col•lectiu de gent gran, com per la seva funció com a promotor i impulsor de la cooperació amb organitzacions de tot tipus vinculades a la gent gran. 

Terrassa forma part de la xarxa mundial de les ciutats amigues on ja s'han adherit moltes ciutats del món.

A Terrassa, l'abordatge de la Promoció de la Gent Gran des del Servei de Promoció de la Gent Gran dels darrers anys s'ha sustentat en el Pla Ciutat Amiga de la Gent Gran*, a partir d'una diagnosi al 2014 i un pla d'actuació de quatre anys, 2015-2018, del que s'han desenvolupat 55 accions i que s'estructura en vuit dimensions: participació social i cívica; mobilitat i transport; accessibilitat i ús dels espais públics i privats; habitatge; serveis socials i de salut; relacions de suport i ajuda mútua; respecte, desigualtats i condicions d'inclusió i comunicació i informació.

Avaluació del projecte
L'any 2018 s'avaluen les accions realitzades (procés i resultat) i l'impacte del Projecte Terrassa, ciutat amiga de la Gent Gran, a través de consultes a la ciutadania, grups de discussió i entrevistes.

Podreu trobar tota la informació detallada del Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans als següents enllaços:

El pla Ciutat Amiga de les persones grans dins el Pla Estratègic de les Persones Grans
L'avaluació del Pla Ciutat Amiga de les persones grans, es el punt de partida, que sumat a la diagnosi prèvia al Pla Estratègic ( en construcció), permetrà identificar les necessitats actuals per tal de continuar fent accions ja recollides al pla anterior vàlides, com aquelles pendents que encara es consideren necessàries, a més d'incorporar noves fites amb la mirada posada en el 2030.

A partir de l'any 2019 es seleccionen anualment dues accions com a Bones Pràctiques i es comparteixen dins de la xarxa de ciutats amigues de les persones grans del mon. L'any 2019 han estat: "Taller Records de tota una Vida" i "Conviure en un Món de Diferències".