La Formació Professional s'organitza en:

FP Inicial, FP per a l'Ocupació i FP Continua mes informació 

Aquesta formació, a més, s'agrupa segons el seu àmbit d'actuació en 24 famílies professionals.

La FP Inicial te dues modalitats la FP Dual en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat a l'empresa.  I la modalitat ordinaria amb FCT en aquesta darrera els estudis consten de tres parts diferenciades: formació teòrica i formació pràctica en el mateix centre educatiu i, posteriorment, les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball (FCT)

Veure també:

Cicles Formatius de Grau Basic (CFGB)

Els Cicles Formatius de Grau Bàsic van dirigits a l'alumnat que ha cursat tercer curs d'educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs), amb la proposta de l'equip docent mitjançant el Consell orientador.

Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos cursos acadèmics. 

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria i del títol de tècnica o tècnic bàsic en l'especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides. Superat aquest cicle formatiu permet la incorporació  als cicles de grau mig, a batxillerat o al mon laboral 

A Terrassa s'imparteix un CFGB a l'Ins Terrassa d'Estètica i Perruqueria  Mes informació 

Anar a dalt

Programes de Formació i  Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora, els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Dins del PFI hi han els Programes de Transició al Treball (PTT) organitzats per l'Ajuntament de Terrassa

Estructura:

 • Mòduls de Formació Professional, per a l'assoliment de les competències professionals (inclouen pràctiques d'empresa).
 • Mòduls de Formació General, per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
 • Accions de seguiment i orientació.

Certificació:

 • Mòduls formatius superats.
 • Unitats de competència acreditades de qualificacions de nivell.

La superació d'un Programa de Formació i Inserció comportarà:

 • Entar directament a un CFGM.
 • Accés amb menys de 18 anys als centres d'adults per obtenir el graduat d'educació secundària (GESO).
 • Reconeixement dels mòduls superats per a l'obtenció del títol professional bàsic de referència.

Quins PFI es fan a Terrassa?

 • Auxiliar d'activitats d'oficina i serveis administratius
 • Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia
 • Auxiliar de vendes i atenció al públic *
 • Auxiliar en comerç i atenció al públic
 • Auxilia en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en edificis.
 • Auxiliar de fabricació mecànica **
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de mobles *
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar d'establiments hotelers i de restauració **
 • Auxiliar d'hoteleria: Cuina i càtering
 • Auxiliar d'hoteleria: Cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
 • Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

* Oferta adreçada també a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat.

** Oferta adreçada específicament a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat

Mes informació de PFI 


Anar a dalt

Itinerari Formatiu Específic (IFE) 

Un  Itinerari Formatiu Específic  és una formació professionalitzadora per alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. Cal dictàmen.  De 4 cursos acadèmics.

A Terrassa a l'Ins Montserrat Roig Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic 

Anar a dalt

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Per poder cursar un cicle de Grau Mitjà (CFGM) cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GESO) o disposar del títol d'FP1 (o l'equivalent). També poden accedir-hi les persones que tinguin aprovat segon de BUP o amb dues assignatures pendents, i els alumnes que hagin superat un PFI amb nota superior a 8.

Finalment, el Grau Mitjà també està obert a persones que, tot i no disposar de cap títol, superin una prova d'accés a grau mitjà, o el curs d'accés directe a Grau Mitjà (CAM) o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Veure vídeo informatiu

Els criteris de prioritat per l'adjudicació de places són:

 • 60% de places per alumnat que prové de l'ESO (ordenats per nota)
 • 20% de places per alumnat que hagi superat els mòduls obligatòris d'un PTT o que provenen de la FPB (ordenats per nota)
 • 20% de places per alumnat que prové de la prova d'accès o del curs específic d'accès (ordenats per nota)

Mes informació

Quan l'alumne/a acaba un cicle formatiu de Grau Mitjà obté el títol de Tècnic/a en l'especialitat cursada. A partir d'aquí, se li obren totes aquestes opcions:

 • Accedir a un treball de Tècnic/a (en una empresa o per compte propi).
 • Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Cursar el Batxillerat, tenint en compte les convalidacions que suposa haver fet un cicle formatiu de Grau Mitjà.

Guia informativa CFGM: Informació de tots els estudis de Grau Mitjà

Cicles Formatius de GM a Terrassa 

Anar a dalt

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Per poder cursar un cicle de Grau Superior (CFGS) cal tenir el títol de Batxillerat o haver superat el COU o tenir el títol d'FP2. També poden accedir-hi les persones que, tot i no disposar de títol,  superin una prova d'accés a grau superior, el curs d'accés directe a grau superior (CAS), el curs d'accés directe a grau superior (CAS), o superin la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Els criteris de prioritat per l'adjudicació de places són:

 • 60% de places per l'alumnat que prové del batxillerat (ordenats per nota)
 • 20% de places per l'alumnat que acreditin un títol tècnic o formació relacionada amb l'accès als cicles de GS.
 • 20% de places pels alumnes que provenen de la prova d'accès  (ordenats per nota)

Mes informació 

Per poder cursar un cicle d'Arts plàstiques i Disseny cal haver superat el batxillerat artístic o fer una prova específica si s'ha superat el COU, FP2 o el Batxillerat, i si no es tenen requisits acadèmics fer una prova comuna i una altra d'específica.

En acabar un cicle formatiu de Grau Superior, l'alumne/a obté el títol de Tècnic/a Superior en l'especialitat cursada, que li permet tenir aquestes possibilitats:

 • Accedir a un treball de Tècnic/a Superior (en una empresa o per compte propi).
 • Cursar un altre cicle formatiu de Grau Superior.
 • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, en molts casos amb reconeixement de crèdits (matèries que no caldrà cursar en els estudis universitaris).

Per obtenir més informació podeu consultar:

Guia informativa CFGS: Informació de tots els estudis de Grau Superior

Preinscripcions i matrícula on-line Informació

Anar a dalt

Cursos per accedir a Cicles Formatius

Son cursos que faciliten l'accès als cicles formatius, consten d'una part comuna i una específica.

Cal com a mínim complir els 17 anys l'any en que es fa la prova.

La prova te tres parts i inclou les següents matèries:

On s'imparteixen els cursos: CFA Ramon Llull; CFA Salvador Espriu i CET segle XX (família Transport i manteniment de vehicles)

El curs prepara per l'accès als cicles de Grau superior d'FP, d'Arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Consta d'una part comuna i una d'específica (segons la família professional on es vulgui accedir). En la part específica cal triar dues matèries d'entre quatre opcions.  Continguts

Cal com a mínim complir els 19 anys l'any en que es fa la prova o bé tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.

On s'imparteixen els cursos: Escola Municipal La Llar, CFA Ramon Llull, CFA Salvador Espriu; CFA Anna Murià i CET Segle XX (família Transport i manteniment de vehicles)

La preparació per a la prova específica d'accés a CFGS d'Arts plàstiques i Disseny es pot fer a l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

Anar a dalt

Curs específic d'accès a cicle formatiu de grau mitjà (CAM)

El curs te una durada mínima de 600 hores. Les matèries obligatòries que s'han de cursar per a cada un dels àmbits són:

Cal obtenir una nota mitjana de 5 o superior per aprovar -lo i cal examinar-se de totes les matèries. Mes informació

On es pot fer el CAM? Escola Municipal La Llar També ofereixen un curs previ (Pre-CAM) per accedir-hi.

Anar a dalt

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a la Universitat

Després de finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior, es pot accedir a la Universitat.

Hi ha moltes Universitats que et reconeixen els teus estudis de Formació Professional validant-los per crèdits dels seus propis estudis. No totes les universitats però reconeixen el mateix número de crèdits en la mateixa carrera universitària.

Si vols saber en quines Facultats i quines assignatures reconeixen pots consultar la pàgina web del Departament d'Ensenyament on trobaràs informació dins de l'apartat d'ensenyaments professionals i després a convalidacions, equivalències i acreditacions.

Anar a dalt

Curs de preparació a les proves de GM:

Curs per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mig de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Cal que compleixin com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació. 
Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s'han de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.  Mes informació  

Materies: 

 • Part comunicativa i social: comprèn les matèries de competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès) i competència social i ciutadana.
 • Part científicotecnològica: comprèn les matèries de competència d'interacció amb el món físic i de competència en tecnologia.
 • Part matemàtica: comprèn la matèria de competència matemàtica.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores.

Anar a dalt

Curs de preparació a les proves de GS:

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

 • Matèries de la part comuna: Llengua catalana i castellana; Llengua estrangera; Matemàtiques; Història 
 • Matèries de la part específica: Segons la família professional o cicle al qual l'alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D. Materies específiques 

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a cada matèria de la part específica.

 • Prova d'accés a CFGS d'Arts plàstiques i Disseny: com a mínim complir els 19 anys durant l'any en que es fa la prova i acreditar requisits. La prova es realitza a l'Escola d'Art.
 • àmbit de la comunicació (COM): comunicació en llengua catalana i castellana, llengua anglesa
 • àmbit social (SOC): ciències socials i ciutadania, tutoria i orientació.

Anar a dalt

Formació Professional a Distància 

Hi ha diferents centres que ofereixen cursos de Formació Professional a distància així com de preparació a les proves d'accès. Podeu trobar informació a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) 

Anar a dalt

Enllaços interessants: