Els ensenyaments professionals s'organitzen en:

Aquesta formació, a més, s'agrupa segons el seu àmbit d'actuació en 24 famílies professionals.

Cadascun dels estudis consta de tres parts diferenciades: formació teòrica i formació pràctica en el mateix centre educatiu i, posteriorment, les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball (FCT).

Veure també:

Programes de Formació i  Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora, els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Dins del PFI hi han els Programes de Transició al Treball (PTT) organitzats per l'Ajuntament de Terrassa

Estructura:

 • Mòduls de Formació Professional, per a l'assoliment de les competències professionals (inclouen pràctiques d'empresa).
 • Mòduls de Formació General, per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
 • Accions de seguiment i orientació.

Certificació:

 • Mòduls formatius superats.
 • Unitats de competència acreditades de qualificacions de nivell.

La superació d'un Programa de formació i inserció comportarà:

 • Certificat acadèmic que et permet:
  • Facilitats en la prova d'accés als CFGM.
  • Accés amb menys de 18 anys als centres d'adults per obtenir el graduat d'educació secundària (GESO).
  • Reconeixement dels mòduls superats per a l'obtenció del títol professional bàsic de referència.
 • Certificació amb l'acreditació de competències professionals.
  • Acreditació d'unitats de competència (UC) del sistema de qualificacions professionals, que et permet obtenir un certificat professional.

Quins PFI es fan a Terrassa?

 • Auxiliar d'activitats d'oficina i serveis administratius
 • Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia
 • Auxiliar de vendes i atenció al públic *
 • Auxiliar en comerç i atenció al públic
 • Auxilia en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en edificis.
 • Auxiliar de fabricació mecànica **
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de mobles *
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar d'establiments hotelers i de restauració **
 • Auxiliar d'hoteleria: Cuina i càtering
 • Auxiliar d'hoteleria: Cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
 • Auxiliar de confecció en tèxtil i pell
 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

* Oferta adreçada també a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat.

** Oferta adreçada específicament a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat

 Preinscripcions del 13 al 24 de maig Matrícula del 2 al 9 de setembre  Informació

Fulletó de les formacions

Anar a dalt


Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Per poder cursar un cicle de Grau Mitjà (CFGM) cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GESO) o disposar del títol d'FP1 (o l'equivalent). També poden accedir-hi les persones que tinguin aprovat segon de BUP o amb dues assignatures pendents, i els alumnes que hagin superat un PFI amb nota superior a 8.

Finalment, el Grau Mitjà també està obert a persones que, tot i no disposar de cap títol, superin una prova d'accés a grau mitjà, o el curs d'accés directe a Grau Mitjà (CAM) o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Veure vídeo informatiu

Els criteris de prioritat per l'adjudicació de places són:

 • 60% de places per alumnat que prové de l'ESO (ordenats per nota)
 • 20% de places per alumnat que hagi superat els mòduls obligatòris d'un PTT o que provenen de la FPB (ordenats per nota)
 • 20% de places per alumnat que prové de la prova d'accès o del curs específic d'accès (ordenats per nota)

Mes informació

Quan l'alumne/a acaba un cicle formatiu de Grau Mitjà obté el títol de Tècnic/a en l'especialitat cursada. A partir d'aquí, se li obren totes aquestes opcions:

 • Accedir a un treball de Tècnic/a (en una empresa o per compte propi).
 • Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Cursar el Batxillerat, tenint en compte les convalidacions que suposa haver fet un cicle formatiu de Grau Mitjà.
 • Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior, si es disposa del títol de Batxillerat.
 • Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior un cop superada la prova d'accés.
 • Realitzar el curs d'accés directe a Grau Superior (CAS).
 • Amb les assignatures comunes ja es rep el títol de batxiller.

Guia informativa CFGM: Informació de tots els estudis de Grau Mitjà

Preinscripció del 14 al 21 de maig Matrícula del 9 al 15 de Juliol Informació

Fulletó de les formacions

Anar a dalt

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Per poder cursar un cicle de Grau Superior (CFGS) cal tenir el títol de Batxillerat o haver superat el COU o tenir el títol d'FP2. També poden accedir-hi les persones que, tot i no disposar de títol,  superin una prova d'accés a grau superior, el curs d'accés directe a grau superior (CAS), el curs d'accés directe a grau superior (CAS), o superin la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Els criteris de prioritat per l'adjudicació de places són:

 • 60% de places per l'alumnat que prové del batxillerat (ordenats per nota)
 • 20% de places per l'alumnat que acreditin un títol tècnic o formació relacionada amb l'accès als cicles de GS.
 • 20% de places pels alumnes que provenen de la prova d'accès  (ordenats per nota)

Mes informació Punt 7.2

Per poder cursar un cicle d'Arts plàstiques i Disseny cal haver superat el batxillerat artístic o fer una prova específica si s'ha superat el COU, FP2 o el Batxillerat, i si no es tenen requisits acadèmics fer una prova comuna i una altra d'específica.

En acabar un cicle formatiu de Grau Superior, l'alumne/a obté el títol de Tècnic/a Superior en l'especialitat cursada, que li permet tenir aquestes possibilitats:

 • Accedir a un treball de Tècnic/a Superior (en una empresa o per compte propi).
 • Cursar un altre cicle formatiu de Grau Superior.
 • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, en molts casos amb reconeixement de crèdits (matèries que no caldrà cursar en els estudis universitaris).

Per obtenir més informació podeu consultar:

Guia informativa CFGS: Informació de tots els estudis de Grau Superior

Preinscripció del 29 de maig  al 5 Matrícula del 18 al 23 de juliol

Preinscripcions i matrícula on-line Informació

Fulletó de les formacions

Anar a dalt

Cursos per accedir a Cicles Formatius

Son cursos que faciliten l'accès als cicles formatius, consten d'una part comuna i una específica.

 • Curs de preparació a les proves de GM:

Cal com a mínim complir els 17 anys l'any en que es fa la prova.

La prova te tres parts i inclou les següents matèries:

 • Part comunicativa i social: comprèn les matèries de competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès) i competència social i ciutadana.
 • Part científicotecnològica: comprèn les matèries de competència d'interacció amb el món físic i de competència en tecnologia.
 • Part matemàtica: comprèn la matèria de competència matemàtica.

On s'imparteixen els cursos: CFA Ramon Llull; CFA Salvador Espriu i CET segle XX (família Transport i manteniment de vehicles)

Preinscripció: del 1 al 5 de juliol Calendari

 • Curs de preparació a les proves de GS:

El curs prepara per l'accès als cicles de Grau superior d'FP, d'Arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Consta d'una part comuna i una d'específica (segons la família professional on es vulgui accedir). En la part específica cal triar dues matèries d'entre quatre opcions.  Continguts

Cal com a mínim complir els 19 anys l'any en que es fa la prova o bé tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.

On s'imparteixen els cursos: Escola Municipal La Llar, CFA Ramon Llull, CFA Salvador Espriu; CFA Anna Murià i CET Segle XX (família Transport i manteniment de vehicles)

Preinscripció: del 18 al 26 de juny Calendari

Preinscripció: del 29 de maig al 5 de juny  Matrícula: del 18 al 23 de juliol   Calendari

La preparació per a la prova específica d'accés a CFGS d'Arts plàstiques i Disseny es pot fer a l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

Anar a dalt

 

Curs específic d'accès a cicle formatiu de grau mitjà (CAM)

El curs te una durada mínima de 600 hores. Les matèries obligatòries que s'han de cursar per a cada un dels àmbits són:

 • àmbit de la comunicació (COM): comunicació en llengua catalana i castellana, llengua anglesa
 • àmbit social (SOC): ciències socials i ciutadania, tutoria i orientació.

Cal obtenir una nota mitjana de 5 o superior per aprovar -lo i cal examinar-se de totes les matèries. Mes informació

On es pot fer el CAM? Escola Municipal La Llar També ofereixen un curs previ (Pre-CAM) per accedir-hi.

Preinscripció: del 1 al 5 de juliol Informació

Anar a dalt

 

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a la Universitat

Després de finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior, es pot accedir a la Universitat.

Hi ha moltes Universitats que et reconeixen els teus estudis de Formació Professional validant-los per crèdits dels seus propis estudis. No totes les universitats però reconeixen el mateix número de crèdits en la mateixa carrera universitària.

Si vols saber en quines Facultats i quines assignatures reconeixen pots consultar la pàgina web del Departament d'Ensenyament on trobaràs informació dins de l'apartat d'ensenyaments professionals i després a convalidacions, equivalències i acreditacions.

Anar a dalt

Formació Professional a Distància

L'Institut Obert de Catalunya (IOC) té com a objectiu facilitar que l'educació pugui arribar al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. Ofereix una educació que posa els interessos, les necessitats i les possibilitats de progrés de les persones en el centre d'un model educatiu flexible i adaptable, i pretén impulsar la formació al llarg de la vida, presentant una oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora, que vagi incorporant les innovacions en les tecnologies de la informació i de la comunicació amb l'objectiu de donar un millor servei educatiu.

Actualment l'oferta formativa és:

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 • Sistemes microinformàtics i xarxes.
 • Gestió administrativa.
 • Atenció a persones en situació de dependència.
 • Cures auxiliars d'infermeria.
 • Emergències sanitàries

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Educació infantil.
 • Administració i finances.
 • Assistència a la direcció.
 • Prevenció de riscos professionals.
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa.
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
 • Desenvolupament d'aplicacions web
 • Integració social
 • Gestió de vendes i espai comercial
 • Comerç internacional
 • Animació en 3D, jocs i entorns interactius

També preparen per les Proves d'accès  a Cicle Superior d'FP, d'Arts plàstiques i disseny i d'Ensenyaments esportius. Informació.

Anar a dalt