Avui, la posada en pràctica de les polítiques locals fa imprescindible la necessitat de conèixer la percepció que d'aquestes en té la ciutadania, com a element d'avaluació del seu impacte.

Amb aquest objectiu, i buscant la implementació per a Terrassa d'eines d'escolta activa de la seva gent, neix el projecte del Baròmetre de la Ciutat.

El seu desplegament ha de permetre conèixer l'opinió que tenen els terrassencs i les terrassenques de la seva ciutat, els seus serveis, la gestió municipal o, fins i tot, les seves principals preocupacions. A la vegada, el fet de realitzar-la de forma periódica permet realitzar-ne el seguiment i recolzar l'avaluació de l'acció pública en el temps.

El projecte permet donar compliment a allò establert en l'art. 60 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa l'avaluació permanent dels serveis públics en base a una consulta regular a la ciutadania. Així mateix que, en el marc de la celebració del debat sobre l'Estat de la Ciutat del març de 2021, l'Ajuntament de Terrassa en Ple acordava la realització anual d'una enquesta ciutadana sobre l'estat de la ciutat, els resultats de la qual servissin per contextualitzar i emmarcar la celebració períodica i anual d'aquest debat.

Baròmetre de la Ciutat 2021 

Baròmetre de la Ciutat - Enquesta dels Serveis Públics a Terrassa 2018

Altres referències: