El 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb la finalitat de sensibilitzar sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents malalties mentals.

A Terrassa, hi ha la Taula de Salut Mental (TSM), creada l'any 2015 i impulsada per Salut Mental Terrassa, la Federació Salut Mental Catalunya i l'Ajuntament. Constitueix un espai participatiu i de treball en xarxa on entitats, agents socials i sanitaris del territori i serveis municipals treballen per un objectiu comú: millorar el funcionament assistencial, la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i les polítiques públiques per defensar aquest col•lectiu.

Aquesta Taula de Salut Mental treballa diversos temes com els recursos d'habitatge en el marc de la salut mental, els protocols d'internament quan són involuntaris, la salut mental quan afecta a infants i joves, l'abordatge de casos d'alta complexitat en salut mental, l'autisme, la lluita contra l'estigma en salut mental, el Pla local antiestigma i el Pla de promoció de la salut emocional per a adolescents i joves de Terrassa

El Pla local antiestigma es comença a treballar amb l'entitat Obertament. La raó de ser d'aquesta entitat és per dos motius principals. Per la lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb algun problema de salut mental i per fer que elles mateixes esdevinguin protagonistes del canvi social.

L'estigma fa referència a l'atribució de qualitats negatives i despectives sobre aquest col·lectiu de persones, les quals passen a ser vistes des d'una mirada construïda a força de prejudicis per manca d'informació. Se les considera imprevisibles, incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, febles i agressives. Són estereotips que no es corresponen amb la realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments que la societat té envers aquestes persones.

Dades de l'estigma i la discriminació a Catalunya (Estudi UAB i Obertament, 2016)

  • El 80,1% de les persones amb un problema de salut mental a Catalunya han patit discriminació i estigma
  • El 55 % han estat discriminades bastant o molt freqüentment
  • El 82% de la població catalana amb trastorn oculta el seu diagnòstic com a estratègia per fer front al tracte discriminador
  • El 89% de la població catalana amb trastorn mental ha desistit de fer alguna activitat per evitar ser discriminada

El Pla de promoció de la salut emocional per a adolescents i joves de Terrassa dóna resposta a la necessitat, àmpliament recomanada per persones expertes, de treballar per afavorir la prevenció d'aquelles problemàtiques que els emergeixen i que una detecció i intervenció primerenca contribueix a millorar el pronòstic. En aquest sentit, tenen un paper rellevant en la cura de la salut emocional l'escola, la família, els professionals de la salut, els serveis socials i la comunitat.

Els  trastorns mentals són un problema important en la societat actual, no només per la seva alta incidència (1 de cada 4 persones pot patir-lo en un moment de la seva vida), sinó per l'impacte que representa en la pròpia persona, en la família i en l'entorn proper. D'altra banda, un 1% de la població pot patir un trastorn mental sever.

Va a les notícies de salut comunitària