Pisos adaptats a la ciutat
L'Ajuntament disposa de pisos adaptats per a persones grans i per a persones amb mobilitat reduïda. Per entrar en el sorteig, cal inscriure's al Registre de Sol·licitants de la Societat Municipal d'Habitatge i complir els requisits corresponents.

Per a més informació adreçar-se a la web d'Habitatge Terrassa

Complex Els Telers
L'any 2010  es van lliurar les primeres claus dels 46 habitatges de lloguer protegit per a gent gran que està situat al complex Els Telers, entre els carrers Sant Leopold i Sant Ildefons, on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. La construcció, que inclou el casal de la gent gran Anna Murià, el Servei de Promoció de la Gent Gran i un bar restaurant, amb una inversió de 8,5 milions d'euros.

Els pisos, de 42 metres quadrats, no tenen barreres arquitectòniques i estan equipats amb una cuina, una habitació doble i un bany adaptat, només un dels habitatges té dos dormitoris.  Aquesta promoció d'habitatges  té un servei de neteja i suport social. L'accés es gestionat per habitatge terrassa.

Per a més informació adreçar-se a Habitatge Terrassa

Las Liras

És un centre residencial d'apartaments tutelats per a sèniors, amb serveis exclusius, activitats i oci, situat al cor de la ciutat.

Son apartaments independents en règim de copropietat o lloguer, amb serveis exclusius i instal·lacions comuns amb atenció personalitzada i acompanyament.

També hi ha sistemes de vigilància, seguretat i pàrquing al mateix edifici.

Informació de contacte:

Projecte Cohousing

Es tracta d'una iniciativa per constituir una comunitat de veïns que comparteixin afinitats i també alguns espais comuns. Un estil de vida que els seus impulsors defensen com a més humà.

A Terrassa hi ha la cooperativa, Somviure Cohabitatge Terrassa, amb l'objectiu de constituir una comunitat on convisquin persones adultes compartint espais i serveis comuns, mantenint la intimitat i la independència econòmica de cadascuna, amb pràctiques de bon veïnatge.

Les persones interessades en la iniciativa poden informar-se'n a través del web Som Viure o bé al telèfon 611 42 18 07

Ajudes per pagar lloguer habitatge
S'ha creat una línia d'ajuts dedicada especialment a les persones majors de 65 anys que viuen en un habitatge de lloguer i es troben en risc d'exclusió social.  

La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a aquelles persones que compleixen els requisits i paguen un lloguer superior al que es considera just. Es considera lloguer just un que no superi el 20 o 30% dels ingressos de la persona arrendatària, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

Mediació habitatge 
Habitatge Terrassa disposa del Servei de Mediació per al Lloguer, que s'encarrega d'intermediar entre propietaris particulars, que tenen pisos per llogar a la ciutat, i sol•licitants que estan inscrits al Registre de Sol·licitants de Catalunya per tal que els ajudem a trobar un pis de lloguer que s'ajusti a les seves necessitats.

A les persones grans aquest servei els hi pot oferir la possibilitat de canviar d'habitatge per un altre que s'adapti millor a les seves necessitats, a canvi d'oferir el seu habitatge a la borsa de mediació de lloguer assequible que hi ha a Habitatge Terrassa.
S'ofereix un servei gratuït que facilita garanties i seguretat en el cobrament dels lloguers, concertar visites, redacció de documents, assegurança que cobreix la defensa jurídica i aval lloguer.  

Per més informació adreçar-se a Habitatge Terrassa  

Una altre opció d'interès per a persones grans que tenen un habitatge antic en mal estat i que necessita reformes, és la "masoveria urbana" o "rehabilitació per renda" és quan la propietat d'un habitatge cedeix l'ús per un temps determinat a canvi que l'usuari assumeixi les obres necessàries per aconseguir l'habitabilitat de l'immoble. En aquest sentit Habitatge Terrassa ha creat una borsa de masovers per a totes aquelles persones empadronades a Terrassa, amb uns ingressos mínims i coneixements constructius suficients per dur a terme les obres necessàries.

Per més informació adreçar-se a Habitatge Terrassa


Supressió barreres habitatge
La importància d'adaptar l'habitatge, per a la gent gran és que promou l'autonomia i evita riscos d'accidents i caigudes. Suprimir barreres arquitectòniques i utilitzar productes de suport contribueix a realitzar les activitats quotidianes de manera més còmoda i segura.

La majoria de persones grans desitgen continuar vivint a casa, però, les condicions físiques del seu habitatge i el deteriorament d'habilitats i destreses que s'associen a el procés d'envelliment, no sempre permeten que aquest desig es faci realitat. Les necessitats de la persona canvien al llarg de la vida i el que abans no ocasionava cap dificultat, com entrar i sortir de la banyera, pot esdevenir una barrera perillosa.

Podeu trobar informació sobre ajuts a la supressió de barres d'habitatge a Accessibilitat Universal

 

Programa Sense Barreres

La Fundació Mútua de Propietaris amb el seu programa Sense Barreres  ofereix ajudes econòmiques per a la realització d'obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis, que millorin l'accés a la habitatge i el seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda. 

Els beneficiaris dels ajuts de el programa Sense Barreres podran ser els propietaris dels edificis plurifamiliars habitats en què resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda -persones discapacitades o persones de més de 75 anys, sent els responsables de sol·licitar aquestes subvencions les comunitats de propietaris d'edificis en règim de propietat horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d'edificis en règim de Propietat Vertical.

Més informació