Imatge logo del Servei de Promoció a la Gent Gran

La missió del Servei de Promoció de la Gent Gran és fomentar polítiques públiques que afavoreixin l'envelliment actiu i saludable de les persones grans de la ciutat. 

L'objectiu de l'envelliment actiu i saludable, tal i com diu l'OMS, és procurar optimitzar les oportunitats de salut, participació y seguretat per tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mida que envelleixen,  incloent les persones fràgils o que necessiten assistència.

Aquest repte cal aconseguir-lo de forma participada amb la ciutadania, que ha de ser protagonista tant per diagnosticar què està passant, quins reptes s'han d'assolir, avaluar resultats, reorientar o proposar noves accions a fer per al benefici de tothom.

A la vegada, també és important per fomentar un envelliment actiu i saludable prendre consciència del canvi sociològic que estan vivint les ciutats amb l'envelliment prograssiu de la població i generar nous coneixements en relació a aquesta nova franja d'edat, que anomenarem 'sèniors',  que no té precedents en la història de la humanitat i que és una realitat actual de la qual cal sensibilitzar i saber-ne més per entendre què està passant, i preveure conseqüècies. 

La ciutat de Terrassa, l'any 2014, per alinear-se amb els moviments internacionals i nacionals per fomentar l'envelliment actiu i saludable es va adherir a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues. Actualment, i amb la mirada posada en l'horitzó 2030, s'ha elaborat un Pla Local per un Envelliment Integral de Terrassa i que ha estat aprovat el febrer del 2022. 

Des del Servei de Promoció a la Gent Gran, com a servei que lidera el pla, s'aposta per un enfoc interseccional de l'Envelliment Actiu, a través del Casal Anna Murià,  fomentant la participació i el reconeixement de les persones grans, i afavorint les relacions intergeneracionals

També des del Servei es valora com a molt important poder promoure accions que vagin  en la línia d'afavorir una gestió adequada de l'entorn per a les persones grans, amb el suport de l'Oficina d'Informació de la Gent Gran com a punt catalitzador tant de recepció de necessitats, de facilitadora d'informació, així com també per fer acompanyaments o derivacions de persones grans perquè puguin rebre els suports adequats. 

Hi ha nous reptes com a societat que caldrà atendre des de la promoció, per això es vetlla per la prevenció dels maltractaments a les persones grans, per paliar els efectes de la solitud no volguda , per fer campanyes de sensibilització  o per afavorir una societat més atenta a les diferències i evitar etiquetar i esteriotipar persones o col•lectius, entre moltes altres oportunitats.

Imatge de l'entrada del Servei de Promoció a la Gent Gran pel carrer Sant Ildefons, 8