El Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat van fent un seguiment de l'evolució de Terrassa. Aquesta es pot anar consultant a través  de l'anuari estadístic que es va fent cada any.

En les darreres notes de població que han sortit destaquen:

  • Tendència a l'envelliment general de la població
  • Canvi progressiu en l'estructura d'edats durant els darrers anys
  • Creixent rellevància dels efectius de població en edats avançades

Això suposa que l'índex de sobreenvelliment (el pes dels majors de 85 anys en relació al gruix de la població de 65 anys i més) hagi arribat a ser del 16,6%, (això és 5 punts més del que representava el 2006). Aquest fet  va en consonància amb l'augment de l'esperança de vida i l'augment de les llars compostes exclusivament per persones grans, i que suposa noves necessitats assistencials i d'acompanyament per a aquella població. 

Malgrat l'evident tendència a l'envelliment que afecta a tot el país, l'arribada de noves persones a la ciutat, per efectes migratoris, ha permès l'amortiment de la mateixa: un 94,5% d'aquests nous residents des de l'any 2006 tenien menys de 65 anys en el moment de la seva arribada a la ciutat, amb una edat mitjana situada en els 32,5 anys.

La Projecció de la població de Terrassa - Horitzó 2033 respecte l'evolució de la població projectada fins el 2033, segons l'informe que ha fet el Servei d'Estudis i Observatori, indica que malgrat el creixement del nombre d'habitants, globalment Terrassa anirà perdent habitants d'edats compreses entre la franja de 0 a 14 anys (per la baixada en la natalitat) i població activa entre els 30 i 49 anys. Contràriament, guanyarà habitants entre la franja de 15 a 29 anys (població jove) i població entre els 50 i 85 anys i més. La piràmide demogràfica de Terrassa de l'any 2033 s'aprimarà a la base i a les franges centrals i s'eixamplarà pels extrems.

Pel que fa a la les persones grans (65 anys i més) la representativitat sobre el total de la població també pujarà més respecte el 2020 (durant el 2033 passarà a representar el 21% del total de la població). La projecció demogràfica prediu que aquesta tendència a l'alça de les persones grans continuarà en els propers dotze anys i que el perfil de la gent gran canviarà, ja que aquest envelliment serà més actiu. Aquest fet impactarà en un major consum de serveis assistencials sanitaris i d'atenció social.

Augmentarà la població a les franges d'edat compreses entre els 75 anys i més i els 85 anys i més, produint-se un clar augment del sobreenvelliment de la població. Per tant, l'índex de dependència de les persones grans augmentarà a la ciutat passant del 25,6% actual al 32,45% durant l'any 2033. L'índex de dependència global de la població també augmentarà perquè disminuirà el nombre d'habitants en edat activa i alhora també disminuirà el nombre d'habitants entre 0-14 anys degut al descens en la natalitat.

Per podeu consultar o buscar més informació respecte l'evolució demogràfica de l'envelliment a la ciutat a: