Què és la Tarifació Social?

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 2021 un sistema de tarifació social que inicialment es va aplicar a les escoles bressol, per estendre'l després a la resta de centres d'ensenyament no obligatori de titularitat municipal. El sistema comporta que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos.

El nou sistema s'ha dissenyat seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).

La tarifació social contempla nou trams de nivell de renda i a cadascun li correspon una tarifa. El següent quadre mostra a quin tram s'ha de situar cada família en funció del nivell de renda i el nombre de membres, atenent als ingressos de l'any anterior.

Anar a dalt

Com es calculen els ingressos familiars?

El càlcul dels ingressos es fa en base a les darreres dades de la renda disponibles a l'inici del curs escolar. Per al curs 2022-2023 s'utilitzarà la informació corresponent a l'exercici 2021 (declaració de la renda presentada el 2022).

Si sou declarant de l'IRPF, cal sumar els valors de les caselles 18, 36, 52, 102, 224, 1479, 1553, 1568, 1569, 1570, 1575, 1583, 420 i 424 de la declaració. Cal tenir en compte els ingressos de tots els components de la família empadronats al domicili. 

Si no feu declaració de l'IRPF, cal sumar els valors de tots els conceptes relatius als ingressos per motius de rendiments del treball, d'arrendaments, de comptes bancaris i capital mobiliari, d'operacions d'assegurances, de guanys patrimonials, de vendes de fons d'inversió, d'activitats econòmiques i d'altres atribucions de renda, i es resten les despeses deduïbles del treball.

Per al còmput dels ingressos s'utilitzaran les darreres dades de l'IRPF disponibles que subministra l'AEAT, així com les pensions públiques exemptes de tributar en l'IRPF.

En determinats casos (segons nombre de fills matriculats, discapacitat, etc.) s'aplicarà un tram diferent al que correspondria atenent només al nivell d'ingressos. Consulteu els tractaments específics a continuació.

Un cop fet el càlcul de renda familiar i identificat quin tram us pertoca, consulteu a la pàgina corresponent la tarifa de cada servei per a cadascun dels trams.

Anar a dalt

Tractaments específics

a) Famílies monoparentals i nombroses: Se'ls hi aplicarà la reducció d'un tram al que li correspondria per renda de la unitat familiar.

b) Famílies amb dos membres o més matriculats en centres docents de titularitat municipal: Si la família té dos membres matriculats en centres de titularitat municipal, se li aplicarà un tram corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si hi té tres o més membres matriculats. En el cas què el tram de renda familiar correspongui ja al tram 1 s'aplicarà aquest.

c) Quan coincideixin tres o més membres de la mateixa unitat familiar matriculats en centres docents de titularitat municipal s'aplicarà una bonificació d'entre el 15 i el 50%, en funció del tram.  

No obstant això, amb aquesta aplicació no es pot trencar el criteri d'ordinalitat de les tarifes de manera que una quota d'un tram superior no pot ser més baixa que la d'un tram inferior. Aquesta bonificació és incompatible amb el què disposa l'apartat a) anterior en relació amb les famílies nombroses i monoparentals.

d) Famílies amb algun membre del nucli familiar amb discapacitat: Si en el nucli familiar hi ha un membre, sigui alumne o familiar, amb dependència o discapacitat reconeguda superior al 33%, se li aplicarà un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar. En el cas què el tram de renda familiar correspongui ja al Tram 1 s'aplicarà aquest.

e) Famílies en situació de vulnerabilitat o en cas d'acreditació de dificultat econòmica: S'estableix una reducció de fins el 100% per aquelles famílies en situació de risc d'exclusió social, amb ingressos insuficients, que es troben en seguiment per part dels Serveis socials municipals. Per accedir a aquesta reducció caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat social de la persona o família, mitjançant la presentació de l'informe emès per l'Equip d'Atenció Bàsica dels Serveis Socials Municipals, el qual expressarà el grau de reducció final.

Per a més informació, consulteu el procediment per determinar la tarifació social

Anar a dalt