Els serveis bàsics d'atenció social (SEBAS) estan formats per diplomats/des en treball social i educadors/es socials amb el suport de personal administratiu i de consergeria, quan s'escau.

Seguint criteris de descentralització i territorialització, la seva distribució es fa coincidir amb els districtes. Així mateix, també es disposa d'un SEBAS centralitzat que dóna atenció a tota la ciutat en aquelles situacions en les quals es requereix una atenció immediata.

Consulteu ubicació i horaris d'atenció: Equips bàsics de Serveis Socials

Centres de salut
El CatSalut garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública a la ciutadania de Catalunya. Per tal que els serveis sanitaris de les diferents línies assistencials arribin a tothom de manera efectiva i amb qualitat, disposa a tot el territori d'una xarxa de centres que constitueixen el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

Cada ciutadà té assignat un centre d'atenció primària (CAP), on un equip de professionals de la salut l'atendran i derivaran, si escau, als serveis d'atenció especialitzada, com les proves diagnòstiques o les consultes amb determinats especialistes.

Per a més informació Centres Sanitaris de Terrassa