Serveis a Domicili
L'Atenció Domiciliària és un conjunt de serveis que es realitzen a la pròpia llar de les persones usuàries. Polivalents i oberts a tota la població aquest servei pretén evitar, en la mesura del possible, l'internament de la població vulnerable en serveis de tipus residencial.

El SSAD està constituït per diversos serveis:

  • Ajut a domicili: un/a professional desenvolupa accions bàsicament d'atenció a la persona i atenció a la llar
  • Teleassistència: atenció puntual i assistència ràpida en cas d'emergència, a través d'una alarma telefònica
  • Menjar a domicili: subministrament d'un àpat diari, d'acord amb la situació de la persona i de la dieta que requereixi

Per a més informació 

Juliol 2020.  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha dissenyat una convocatòria de subvencions pel foment i la creació de nova ocupació en l'àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i amb dependència.  La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d'alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

Presentació de sol·licituds
Està previst que el termini per a sol·licitar l'ajuda s'obri a partir de l'15 de juliol i per un màxim de 20 dies. Com que és una convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s'atendran estrictament segons l'ordre cronològic de presentació. Per això recomanem que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible.  La quantia de la subvenció és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa.

 

Atenció a la Dependència
El Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència.

Per a més informació