L'Escola Municipal d'Educació Especial FATIMA, seguint les indicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, treballa per desenvolupar una Estratègia Digital de Centre (EDC), que defineixi i concreti les línies d'actuació per fer possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

La implantació de l'EDC als centres educatius s'inscriu en la línia d'actuació de les administracions públiques per assolir una societat digitalment competent. En aquest sentit, l'impuls de l'EDC té com a referent el Pla d'Educació Digital de Catalunya.

L'Estratègia Digital de Centre ha d'abastar tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, des d'una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

El document, que l'escola comença a treballar el curs 2022-2023, consta d'una part estratègica, que marca l'horitzó al qual vol arribar el centre, i un recull de la cultura digital de l'escola, que ha de permetre tenir un coneixement global del centre en l'àmbit digital. Al llarg dels propers cursos, l'escola avançarà en la creació de tots els continguts de l'EDC, amb la següent estructura:

    ​ Estratègia

        ◦ Diagnosi
        ◦ Objectius
        ◦ Planificació d'activitats
        ◦ Avaluació i seguiment

    ​ Cultura Digital

        ◦ Documentació
        ◦ Serveis Digitals
        ◦ Pla Acollida Digital
            ▪ Alumnat
            ▪ Professorat
        ◦ Competència Digital de l'alumnat
        ◦ Comunicació del centre

Consulteu el document a continuació:

Estratègia Digital de Centre (EDC) Escola Municipal FATIMA