El 21 d'octubre de 2022 es va aprovar en Junta de Govern la "Instrucció de serveis per garantir el dret de les persones transgèneres i transexuals a ser tractades i anomenades amb el nom i el gènere amb el que s'identifiquen, adaptar els formularis municipals a la diversitat de gènere i familiar, recollint a l'efecte la informació desagregada per identitat de gènere amb les opcions «dona, home, persona no binària», i la diversitat familiar amb les opcions «família homoparental, monoparental, heteroparental".

Aquesta instrucció dona resposta a la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que en el seu article 1 recull «establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències» i al propi Reglament municipal d'igualtat de gèneres de l'Ajuntament de Terrassa.

Cal vetllar perquè aquests canvis siguin efectius en aquelles àrees municipals amb serveis d'atenció directe a la ciutadania, especialment les àrees de Drets Socials i Cicles de la vida.

L'aprovació s'emmarca en el Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere que l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el novembre de 2021.

Per tal de facilitar-ne l'aplicació dins l'Ajuntament de Terrassa, el Servei LGTBIq+ va oferir una formació el dijous 24 de novembre de 2022 a través de l'espai ConnectA'T del qual s'ha generat un document amb les preguntes freqüents.

Per a qualsevol dubte o consideració el correu de contacte és el següent: [email protected]