Protocol per a l'Abordatge Integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella

Té com a finalitat millorar la coordinació entre les institucions implicades en l'assistència a dones que pateixen violència masclista en l'àmbit de la parella, així com establir unes pautes d'actuació homogènies en tot el municipi de Terrassa
que redundin en benefici de les víctimes i de la posada a
disposició judicial de la persona agressora.

S'ha creat una Comissió de Seguiment, com a òrgan encarregat del seguiment i l'avaluació de l'execució dels continguts establerts en el present Protocol.

La Comissió de Seguiment del Protocol és presidida per la
regidora de Polítiques de Gènere i està formada per personal
tècnic representant de les institucions que han participat en
la seva elaboració i posterior signatura, així com per altres institucions que hi puguin estar interessades.

 

Torna a l'índex

L'impacte de la violència masclista en les dones amb discapacitat de Terrassa

Aquí trobareu les conclusions de la diagnosi "Impacte de la violència masclista en les dones amb capacitats diverses de Terrassa" que el Servei de Polítiques de Gènere i l'Oficina de Capacitats Diverses hem dut a terme durant l'any 2023.
Aquest compendi s'ha presentat a la Taula de la Discapacitat de Terrassa, a la Comissió 8 de març, a la Taula de Violència Masclista i a les dones que van participar en la diagnosi, gràcies a les quals s'ha pogut realitzar l'estudi i detectar quines són les problemàtiques i necessitats, úniques i molt concretes, que afecten les dones amb capacitats diverses i en situació de violència masclista a la nostra ciutat.
 

Torna a l'índex

El SIAD durant el període de confinament per la covid-19

Amb l'objectiu de conèixer la incidència de la pandèmia en les usuàries del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa i, molt especialment, de les que es troben en situació de violència, s'ha dut a terme una anàlisi comparativa entre el període de confinament i el mateix període de l'any anterior (del 16 de març al 24 de maig de 2020).

La càrrega del treball de cures i la conciliació

Un article de Núria Marín García, regidora de Polítiques de Gènere de Terrassa, publicat a El Món el 29 de juny de 2020

Torna a l'índex

El Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres

Aquest reglament  és fruit de la revisió que van realitzar conjuntament el Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBI+ durant l'any 2018.

Aquesta nova versió neix de l'Acord que la Junta de Portaveus va prendre per tal d'introduir la perspectiva LGTBIQ en tots els àmbits i sectors de l'estructura municipal.
 
Per fer-ho, es parteix de la base que les desigualtats, les discriminacions i les violències patriarcals que pateixen les dones i les persones amb sexualitats, identitats i expressions de gènere no hetercisonormatives, tenen causes comunes, i que cal abordar el sexisme, el masclisme i la LGTBI-fòbia de manera integral com a violències de gènere, tot i que les polítiques sectorials puguin implementar accions de manera conjunta o separada en funció de cada cas.

Amb aquesta modificació, el Reglament passa a anomenar-se "Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres" (en plural) i, incorpora nous articles, entre els quals destaquen el que regula els objectius, estructura i funcions del Servei LGTBI+, i el que aborda de manera concreta la violència LGTBI-fòbica contra persones i famílies del col·lectiu LGTBI+.  

Torna a l'índex

El Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere

L'Ajuntament de Terrassa va detectar la necessitat de dotar-se d'un instrument com un llibre d'estil, per poder així establir criteris comuns i pautes clares en la comunicació institucional. Com a institució pública, l'Ajuntament de Terrassa es compromet a combatre la discriminació, promoure la lluita contra els estereotips de gènere i sensibilitzar sobre qüestions de drets i no violència cap a les dones.

El fenomen més freqüent en l'ús sexista de la llengua és l'abús de l' anomenatmasculí genèric . El català és una llengua amb marca de gènere i la utilització del masculí genèric, a més de despertar ambigüitat i confusió, freqüentment conviu amb un androcentrisme lingüístic que confon el masculí amb l'universal. Per aquesta raó, les recomanacions per a un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge insisteixen en la necessitat de buscar fórmules alternatives, sempre que sigui possible, a l'ús del masculí genèric, encara que aquest sigui correcte des del punt de vista estrictament lingüístic.

Parlem de comunicació en lloc de llenguatge per emfatitzar el seu potencial de transmissió de missatges, valors i maneres de veure el món. La comunicació, que contribueix a perpetuar imaginaris, pot també contribuir a construir-ne de nous i difondre relacions més justes i equitatives.

Aquestes pautes volen ser una guia per a tota la comunicació que emet l'Ajuntament, tant la interna com l'externa, Entenem que la comunicació, sigui qui sigui la persona receptora, ha de seguir unes pautes comunes i coherents. 

L'objectiu últim d'aquest Llibre d'Estil és que tot el personal de l'Ajuntament interioritzi aquestes pautes i les faci pròpies, adaptant-les a contextos diferents i sentit-se còmodes en el seu ús. Tot això contribuirà de forma important en la transmissió de valors de justícia social i d'equitat de gènere.

Torna a l'índex

La Guia de Recursos i Serveis per a dones del Partit Judicial de Terrassa
(Terrassa, Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars)

Una eina orientada a difondre els instruments que tenim a Terrassa i la seva àrea d'influència per defensar els drets de les dones a la seguretat, a la igualtat, a la llibertat i a la qualitat de vida. L'edició d'aquesta Guia corre a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. En les seves pàgines trobareu recursos i serveis adreçats específicament a dones i d'altres que s'orienten al conjunt de la població i dels quals les dones també en poden ser beneficiàries.

Torna a l'índex

Manual d'ajuda a dones

Mitjançant el Manual d'ajuda a dones, es donen eines per identificar els diferents tipus de violència domèstica, i uns consells pràctics per actuar abans, durant i després d'una agressió. 

 

 

 

 

El procés de transversalització de la perspectiva de gènere
(Eva Alfama i Marta Cruells) L'experiència de l'Ajuntament de Terrassa.

Sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les diferents polítiques de l'Ajuntament de Terrassa, partint de la feina quotidiana que realitzen les persones que s'encarreguen de dirigir i gestionar les administracions locals. Aquest treball serveix de guia i exemple per a altres municipis que es trobin en el mateix procés.


Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere, també hem desenvolupat una lína de recerca en violència masclista, dins de la qual podem destacar:

 

Torna a l'índex

La detecció de la violència domèstica: validació externa de l'índex d'abús en la parella (Article en anglès)

Anna Torres - Purificación Navarro- Lluïsa García-Esteve - Maria Jesús Tarragona -Carlos Ascaso - Zoe Herreras - Estel Gelabert- Maria Luisa Imaz - Alba Roca - Susana Subirà - Rocío Martín-Santos.

Torna a l'índex